Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO'en

 

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO i Holstebro kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet i forhold til SFO. Formålet er desuden at fremme, at SFO inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål.

For SFO'erne i Holstebro Kommune er det værdifuldt at skabe rammer for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.

I Holstebro kommune har vi valgt at formulere en overordnet beskrivelse, der giver mulighed for lokal udmøntning på den enkelte skole/SFO gennem skolebestyrelsens principper, ledelsens og medarbejdernes beslutning samt i samarbejde med forældrene i det daglige pædagogiske arbejde.

Med indførelsen af mål- og indholdsbeskrivelse i SFO'erne er der nu skabt fokus på områderne og sammenhæng mellem dagtilbudsområdet., skolens undervisningsdel og SFO'ernes virke. Mål- og indholdsbeskrivelserne understreger og anerkender fritidspædagogikkens særkende og egenværdi samt dennes betydning for det enkelte barn. Fritidspædagogikken er en særlig faglighed, der bør være en vigtig og ligeværdig medspiller i skoledelen.

Det er tanken, at denne overordnede mål- og indholdsbeskrivelse vil give anledning til gode drøftelser og overvejelser på den enkelte skole/SFO, når de lokale mål- og indholdsbeskrivelser skal udvikles.

Lovgrundlaget, Holstebro Kommunes sammenhængende Børnepolitik og Skolepolitik.

Folkeskolelovens formålsparagraffer gælder for folkeskolen samlede virke. Dette betyder, at Folkeskoleloven også gælder for SFO'erne. SFO'erne er således et pædagogiske tilbud inden for skolens rammer. SFO'erne skal bidrage til at opfylde af Folkeskolens formål ved at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Denne mål- og indholdsbeskrivelser danner de kommunale rammer sammen med de lovgivningsmæssige rammer for skolebestyrelsernes videre arbejde med udmøntning på den enkelte skole/SFO.   

Der er således flere formelle rammer for SFO

 • Folkeskoleloven
 • Holstebro Kommunes sammenhængende børnepolitik
 • Holstebro Kommunes skolepolitik
 • Denne fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'er.
 • De enkelte skolers beskrivelse af udmøntninger af mål- og indholdsbeskrivelsen.
 • Overgangen fra dagtilbud til skole
 • Medinddragelse
 • Særlig for udvidede SFO (USFH'er)

Fra Holstebro Kommune målsætninger indgår derudover:

 • Den anerkende tilgang
 • En dråbe af kultur i alt.

Samarbejdet mellem SFOens pædagogiske indsats og skolens undervisning

SFO'en er en vigtig del af skolen samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens/SFO'ens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed, skal der skabes nogle rammer som sikre barnet alsidige udvikling. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikre tæt og forpligtende samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnet.

Samarbejde mellem SFO'ens pædagogiske indsats og skolens undervisning Overlevering af førskolebørn, til lærer i form af samtaler, skriftlige vurderinger og besøgsaftaler.

 • Pædagogerne i indskolingen deltager i undervisningen i 0.klasse for at skabe en god overgang og understøtte af de yngste børn.
 • Primærpædagogerne i indskolingen har 1 ugentlig samarbejdstime med klasselæreren.
 • Det pædagogiske personale indgår som vikar i skolen.
 • Personalet deltager i understøttende undervisning.
 • SFO ansatte varetager, i perioder, støtte- og valgfagsfunktioner.
 • Tæt daglig samarbejde omkring børnenes trivsel. - En årlig forældresamtale. - Fælles PALS-uddannelse.
 • Det pædagogiske personale deltager i to af emneugerne sammen med lærerene i indskolingen og på mellemtrinet.

Læring på mange måder

Vi vil i SFO'en understøtte, at børnene oplever det at fordybe sig i en læringsproces som spænende og udviklende.

Vi vil med baggrund i fritspædagogikkens mangfoldighed give mulighed for, at det enkelte barn i samspil med andre, oplever at blive inspireret og engageret ved tilegnelse af ny viden. I samarbejde med skolen udarbejdes lokale strategier.

 • Give tid og plads til, at en voksen + en lille gruppe børn kan fordybe sig.
 • Introducerer børnene for nye og alsidige udfordringer / aktiviteter.
 • Plads og rammer til udfoldelse og undersøgelse.
 • Mulighed for at undersøge / uddybe viden via bøger og internet
 • Aktiviteter som fremmer kendskab til egen krop (sportsplads, gymnastiksal, Wii, Massage, motorisk træning)
 • Kommunikation og konfliktløsning.
 • Daglig information + drøftelse + afkrydsning.
 • Inddragelse i daglige gøremål (dannelse)
 • Indskolingen: Gruppedage + aldersopdelte aktiviteter.

SFO'ens rolle i forhold til børn der har brug en særlig indsats

Børn med fysisk, psykiske eller sociale vanskeligheder skal så vidt muligt kunne inkluderes på måder, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab. SFO'en skal være opmærksom på at involvere og aktivere disse børn. De mål, der gælder for andre børn, skal også være gældende for børn med særlige behov, men det kræver i visse tilfælde andre måder at arbejde på, at man i helheder omkring det enkelte barn- eventuelt med støtte foranstaltninger. Et tæt samarbejde med skolens øvrige personalegrupper samt forældrene er et selvfølgeligt udgangspunkt, når det gælder arbejdet med disse børn.

 

Børn med særlige forudsætninger kræver ligeledes opmærksomhed, så de også oplever og udfordres i varierede aktiviteter samt er en del af et socialt fællesskab.

Overgangen mellem dagtilbud og SFO for børn med særlig behov

 • Tæt samarbejde med daginstitutionerne og relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Tæt samarbejde med forældrene.
 • I aktiviteter tages udgangspunkt i det enkelte barns behov / kunnen og der vurderes hvilke andre børn der kan kobles på.
 • På personalemøder tages ”fokus-børn” op, så vi sammen vurderer og evaluerer børn der, f.eks. i en periode, har behov for særlig opmærksomhed.
 • Sørge for at alle børn får succesoplevelser.
 • Give børnene lege ”frirum” og tage individuelle hensyn.
 • Prioriterer aktiviteter i små overskuelige grupper.
 • Skabe mindre rum, hvor det er muligt at trække sig tilbage i perioder.

Koordinering af forældresamarbejde

Personalet i SFO'en og lærerne i skolen skal i samarbejde sikre, at forældrene får den bedst mulige indsigt i barnets samlede hverdag i skolen/SFO'en. Arbejdet og samarbejdet med barn og forældre sker ud fra et helhedssyn på barnet. Samarbejdet mellem skole/SFO og forældre skal ske ud fra gensidig respekt for hinandens forskellige roller og skal basere sig på dialog og gensidig kommunikation med udgangspunkt i ligeværd.

 • Inden fælles forældresamtaler udveksles helhedssynet på barnet.
 • Vi videregiver vigtige forældreinformationer, hvis forældrene f.eks. kun har informeret et af stederne.
 • Vi holder hinanden orienteret om børnenes trivsel.
 • Pædagogerne med tilknytning til indskolings afdelingen afholder møde mellem lærer og pædagog løbende, hvor fælles aktiviteter planlægges og børns trivsel drøftes.

Idræt, bevægelse og sundhed

Arbejdet med leg, idræt og bevægelse er en vigtig del af livet i SFO'en. De voksne er en vigtig ressource, der er rollemodeller og aktive i at skabe idræt og bevægelse for alle børn.

Det at bevæge sig og have det godt med sig selv, sin krop og andre er vigtige elementer i børns psykiske, fysiske og sociale udvikling. Det er betydningsfuldt, at SFO'en medtænker sundhed i hverdagen.

For det enkelte barn skal tilbudsviften være mangfoldig, så dets mulighed for udfoldelse og udvikling styrkes og stimuleres. Det er vigtigt at udnytte de lokale ressourcer herunder idrætsforeninger, der er i og omkring den enkelte SFO.

Således vil lokalområdet omkring SFO'en kunne byde på forskellige ressourcer. Oplevelser og aktiviteter i og med naturen bør være en del af de aktiviteter, som børnene vil møde i SFO'en.

 • Vi mener, at dette emne handler om livskvalitet og livsglæde.
 • At ”mærke” sig selv, - sin krop, grine og have det sjovt sammen.
 • Der for vil vi prioritere følgende: - Tilbyde forskellige muligheder for leg og bevægelse.
 • Benytte gymnastiksale og udeområderne til forskellige aktiviteter.
 • Tage på gåture. - Benytte kælkebakken. -  rulleskøjter, stylter, cykler, sjippetov, bolde m.m.
 • Mulighed for at klatre i træer og bygge huler.
 • Søge inspiration / nytænkning. - Fremstille mad, og lære om forskellige ingredienser.
 • Have en udfordrende legeplads, der giver lyst til bevægelse.
 • Tilbyde pædagogisk børnemassage / mindfulness

Overgangen mellem dagtilbud og SFO for almen området

SFO'en skal bygge videre på den indsats og de erfaringer, der er gjort i dagtilbuddet.

I overgangen fra dagtilbud til SFO samarbejdes der således, at den pædagogiske praksis drøftes, og viden om det enkelte barns formidles videre. SFO'ens rolle i dette samarbejde afklares på den enkelte skole/SFO. Skolen/SFO'en tager initiativ til at få udarbejdet en beskrivelse af samarbejdet med dagtilbuddet.

 • Overleveringssamtaler inden førskolebørnene starter.
 • Børnehaverne kommer på besøg inden børnene begynder 1. maj i SFO'ens førskoleguppe.
 • Overgangen for forældre: - Forældremøde i april måned.
 • Proceduren er beskrevet i vores beskrivelse af Før-skolearbejdet.
 • Folder ”Lærkereden” udleveres.

Medinddragelse

Alle børn skal opleve at blive hørt og have medbestemmelse i deres dagligdag. Dette kan ske gennem planlægning og evaluering, der således giver mulighed for at reflektere over hverdagen.

 • Børnene tages med i konfliktløsninger.
 • Sammen med børnene, evaluerer vi afholdte aktiviteter og arrangementer og snakker om gode ideer og ønsker til kommende aktiviteter - Vi tager, så vidt muligt, udgangspunkt i børnenes ideer og ønsker.
 • Børnene inddrages, så vidt muligt, i kommende indkøb.
 • Det prioriteres, at børnene har medbestemmelse og mulighed for at strukturere deres egen hverdag ifh. til kammerater, aktiviteter og lege.

Den anerkendende tilgang

Mål- og indholdsbeskrivelsens fundament er den anerkendende tilgang.         

Det betyder, at SFO'erne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor barnet er i centrum – som en del af fællesskabet. Barnet skal føle sig værdsat, forstået, respekteret samt opleve tryghed og ligeværd. Til hver en tid tages der udgangspunkt i det enkelte barns positive ressourcer. En anerkendende tilgang skal derfor underbygge det daglige arbejde i SFO'en.

 • Vi giver mest opmærksomhed til det der er godt / det vi gerne vil fremme.
 • Vi giver os tid til at se og lytte til børnene.
 • Vi forsøger at udtrykke os på en positiv og anerkendende måde.
 • Vi skaber tryghed og accepterer / respekterer børnenes forskelligheder.
 • Vi møder hvert barn med opmærksomhed, respekt og forståelse.
 • Vi ønsker at styrke børnenes selvværd og selvtillid.
 • Vi tager udgangspunkt i børnenes styrker og interesser.

Et bredt kultur- og fritidstilbud

Holstebro Kommune har et stærkt fundament som kulturby og ønsker at sætte den kulturelle dagsorden - lokalt, nationalt og internationalt. Kultur er derfor drivkraft for udvikling og vækst. Et bredt kultur- og fritidstilbud er vigtige temaer i børns udvikling og dannelse. Børnene vil få mulighed for individuelt eller i fællesskab med andre at opleve og arbejde med at være skabende og udtrykke sig gennem kreative processer. Det kan være gennem film, teaterforestillinger, musik, billedkunst og andre kunstneriske udtryksformer.

SFO'en kan være med til at åbne op for fritidslivet. De lokale ressourcer vil være muligheder, der giver børnene lyst og kendskab til fritidslivet, der rækker ud over livet i skolen/SFO'en. En dagligdag i SFO'en bør give børnene mulighed for at udvikle kreativitet, opfindsomhed, initiativ og selvstændighed. De strukturerede såvel som de selvvalgte aktiviteter kan vægtes således, at de giver lyst til at undersøge, eksperimentere og opfinde.

 • Musik / dans (Wii) og PlayStation
 • Kreative værksteder.
 • Udflugter, f.eks til skoven, åen, Tvis Mølle.
 • Tager imod kulturelle tilbud. F.eks. Tinkerdal.BMGP
 • Benytter gymnastiksalen, udeområdet, bålpladsen. - Vi sørger for at der altid er plads til og mulighed for, at børnene kan udfolde sig kreativt.
 • Vi er, i alt hvad vi siger og gør, kultur-formidlere / - skabere.
 • Vi har et tæt samarbejde med fritidslivet i Tvis, der deltager personale fra SFO'en hvis aktiviteten ligger i SFO'ens åbningstid og der er minimum deltagelse på over 10 børrn. Vi følger børnene efter aftale med fritidslivet i Tvis.

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRESAMARBEJDET.

 • At forældrene forsøger selv at finde deres barn inden vi inddrages.
 • At der sendes eftermiddagsmad med hver dag / at børnene har mad med efter behov.
 • At der altid er skiftetøj + indesko i garderoben.
 • At barnet altid har tøj på/med efter vejret.
 • At der altid gives besked ifh til fri, sende-hjem-tider, hentes af andre…..med mindre andet er aftalt.
 • At der ikke tales i mobil ved afhentning.
 • At alle tjekker beskeder på AULA + kontakter os hvis det er problematisk.
 • At børnene hentes inden lukketid.

GENSIDIGE FORVENTNINGER:

BARNET SKAL VÆRE I FOKUS - Gensidig respekt - Imødekommenhed - Ansvarlighed - Tryghed og tillid - Relevant information - Konstruktiv kommunikation