Referat 15. januar 2020

Referat

Dette punkt kaldes herefter ”Bemærkninger til referat”​.

Skoleleder

Status på oprettelse af skolepatrulje

Trods tidligere tilsagn er det ikke muligt af komme i gang med skolepatruljen før august/september. Det undersøges om der er andre muligheder for at starte inden det ordinære kursus. Der er fundet 12 elever på 6. årgang der står klar, når vi går i luften.

Indskrivning til bh. Klasse

Der indskrevet 23 nye skolestartere

Ny organisering I Videnscentret

Ergoterapeuter, Inklusionvejledere og PPR er samlet under det nye Videnscenter. Der kommet en ny tilgang til ressourcepersoner. De ønskes ud på skolerne. Dette for at øge tilgængeligheden for fagpersonale i institutionerne.

Pædagogisk weekend den 24/1 – 25/1

Skolen lukkes kl. 12.00 og det pæd. Personalet skal arbejde med teambuilding og vores trivselsprojekt. Der er planlagt et spændende program med foredrag og samarbejdsøvelser.
I forbindelse med pasning af vores børn efter kl. 12, har vi allieret os med Agner og Grethe, samt medhjælpere og frivillige forældre.

Elevråd

Der arbejdes på en forårsfest for overbygningen. Lige nu arbejdes der med en dato i marts. Festen tænkes afholdt for Nr. Felding-, Halgaard- og Tvis-elever fra 7. til 9. årgang
Samtidig er en SuperBowl-aften for overbygningen på tegnebrættet.

Afdelingsleder

Tvis Skole indgår i et samarbejde med Filmby Aarhus POV

Personale

Intet at bemærke

SFO

Vi venter på komme/gå-modulet fra Aula. Så lige nu bliver der skrevet mange mails til forældre. Særligt i forbindelse med ferietilmeldinger

 • ”Hyggeren” og ”barbie”-rummet skal have en opfrisker. Græsstykket ved Fulgsang skal ligeledes have en omgang.
 • Vi arbejder på en beskrivelse af styrkecentret, der kan præsenteres for bestyrelsen.
 • Bestyrelsen vil gerne have nyhedsbrev, samt info om ændringer i personale. 

Øvrige medlemmer

 • Der spørges til om der kommer nye procedure ifb. Komme/gå-modulet i Aula. Det er ikke umiddelbart tanken at der laves om i proceduren. Der vil ind til videre stadig være en ”dørmand”.
 • Arbejdsgruppen har tilrettet principper. Forslag fra arbejdsgruppen vedhæftet. Markeringer viser, hvor der er opdateret/tilrettet til gældende lovgivning
 • Udvalget har bragt principperne ”up-to-date”. Det ønskes at det lægges i årshjulet for bestyrelsesarbejdet, så det løbende bliver opdateret og holdt á jour.
 • Efterfølgende drøftelse af muligheden for at tilføje nye principper og måden vi kan gøre det på.
 • Enkelte rettelser blev tilføjet.
 • - Punktet sættes på et kommende møde.

I henhold til Folkeskolelovens § 40 a, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.
Skolebestyrelsen skal udtale sig til rapporten senest den 27/1 kl. 8.00

 • Efterfølgende drøftelse af rapportens nøgletal og disses betydning for Tvis Skole.
 • Følgende punkter blev drøftet: Udgift pr. elev, datagrundlaget, samt løfteevne og trivsel.
 • Solveig udfærdiger et udkast til et høringssvar, som rundsendes.

Orientering om valgfag for det kommende skoleår.
- På 7. og kommende 8. årgang er der de obligatoriske 2. årige valgfag. Håndværk og Design, Billedkunst, Musik og Madkundskab.
- På 9. årgang kører vi med de eksisterende valghold, samt mulighed for at tage valgfag på Ungdomsskolen.

Lørdag den 25/1 på den pædagogiske weekend arbejdes der med personalets input til TvIs projektet.
Processen styres af HR v. udviklingskonsulenterne Tina Lauridsen og Kim Gullev. 
- Overordnet: Projektet undersøger om en model til reduktion af stress i det private, kan anvendes i det offentlige
- Lokalt betyder det at vi på Tvis Skole skal arbejde med:

 • Visionen for Tvis Skole: ”Hvor er vi om 2 år?”.
 • Hvad er kerneopgaven?
 • Hvad skal der til konkret for at vi kommer derhen, hvor vi vil være?

Bestyrelsen vil heller end gerne være medspiller i processen og inddrages.

Erfaringer efter første projekt.
Der vises en lille video
(Punktet er udsat fra sidste møde)
- Udsættes til næste møde.

Ny dato til næste møde 
Den 18/2 - kl 17.00