Skolebestyrelsesmøde oktober 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 20/10 kl. 17.00 – 19.30

Referat

Mona Knudsen – repræsentant fra forretningsudvalget i Tvis
Carsten Yding – ny pædagogisk leder – afdelingsleder i udskolingen

Referatet blev godkendt.

Formand

 •  Hvad rører sig?
 •  Ny ung købmand er på vej.
 •  Privat grundudstykning er på tegnebrættet. 
 •  Forundersøgelse er på vej i forhold til etablering af trinbræt i Tvis.

Skoleleder

 • Personalenyt
 • Personalets dag – alle havde glemt det!
 • Læreraftale: Orientering om den nye arbejdstidsaftale for lærerne. Vi starter så småt implementeringen af den nye arbejdstidsaftale, da der bliver en helt ny procedure i forhold til de opgaver, som personalet skal løse. De første drøftelser med kommunen starter i uge 44.
 • EU frugt: Orientering omkring de nye tilskudstakster og konsekvenser heraf: Frugtordningen har været i bero pga. corona. EU-aftalen er blevet væsentlig forringet, hvorfor den tidligere ordning ikke kan fortsætte. Vi overvejer, om skolen skal tilbage til en ”Frugtkortsordning”, hvor forældrene kan købe frugtkort til deres børn. 
 • Når den nye købmand er på plads, går vi i gang med forhandlingerne, så vi kan finde en fornuftig ordning og pris.
 • Skolefest for mellemtrinnet udsat. Skolefesten er udsat til tiden op til påske, men vi har ikke sat os fast på formen. Forskellige muligheder drøftes 
 • Anderledes klippe/klistre dag. Vi kan ikke invitere forældre og bedsteforældre ind på skolen pga. corona, hvorfor formen bliver anderledes i år.
 • Udskoling: 
 • Carsten orienterede kort om de nye prøvebekendtgørelser i ny den obligatoriske prøvefag i 8. klasse.

SFO leder

 • Skadedyrsbekæmpelse. Status på indsatser. Meldingen i dag er, at der ikke er aktivitet på udearealerne på Fuglsang. Der er håb for, at vi har fod på det. Onsdagsholdet går i gang med at sikre terrassen, og Bane Danmark er på vej i for at beskære træerne langs banen.
 • Arrangementer i forhold til corona. Orientering omkring ændringer. Hvad gør vi i stedet?
 • Diskoaften og halloween-arrangement bliver udskudt. På sigt skal der være flere klubfester – og arrangementer, hvis vi kan styre det i forhold til corona.
 • Der er stor tilslutning til klubaftenerne for 5. og 6. klasse. Der er i øjeblikket 48 indmeldte medlemmer

Øvrige

Heidi spurgte til vedligeholdelse af udearealerne:
Skolen er opmærksomme på problemet og kontakt til Kaj Bech er etableret.
Bommene mod Hingebjergvej skal ”genrejses”, og Solveig undersøger, hvis ansvar det er.
Skolepatruljen laver et godt arbejde, som bliver værdsat af alle.

Opdatering på renovering. Punktet vil være fast i hele renoveringsperioden.
”Prøvelokale” er lavet, og beslutningerne i forhold til farve og beklædning er truffet. 
Vi håber, at vi kan blive færdige med 8 lokaler i udskolingen i juleferien, men alt er ikke afklaret. For at få timingen til at gå op, bliver vi nødt til at overveje, om eleverne skal have nogle hjemmearbejdsdage. 
Bestyrelsen besigtigede prøvelokalet og renoveringen af indskolingen.

De sidste forældremøder er ved at være afholdt. Input til bestyrelsen fra møderne.
- Der har ikke været forældremøder siden sidst.

Herunder åbningstid i SFO

Bilag vedlagt
Uddybning til bilaget: 

 • ”Specialklassebørn” har ikke fået midler til fritidsdelen, og derfor er den nye tildelingsmodel kommet i spil. SFO’en i Tvis har ikke specialbørn.
 • Der er ikke tildelt flere penge til den samlede fritidsdel, men fordelingen er ændret.

Dorthe fremlagde de aktuelle tal i forhold. Tvis får en mindre tildeling i forhold til nu, og besparelsen svarer til ca. 5% svarende til ca. 185.000 kr.

Principperne i forhold til tildelingsmodellen er til diskussion:
Bestyrelsen anfægter, at tildelingen ikke tager højde for, at inklusionen også er en opgave for almendelen. Hvis antallet af pædagoger i fritidsdelen sættes ned, vil inklusionsopgaven blive udfordret. 
Små klasser i fx landsbyordningen vinder på dette, men store årgange, som ikke udløser fx to klasser bliver problematiske. Kan vi arbejde mod en større retfærdighed for større klasser?
Der skal være et incitament for at løfte inklusionsopgaven, og dette bør være en del af høringssvaret.
Fagligheden i SFO-tiden er vigtig, da den også smitter af på skoledelen – både socialt og fagligt.
Dorthe og Solveig laver et udkast til et høringssvar, og udkastet sendes til bestyrelsen. Høringssvaret skal være forvaltningen i hænde senest den 16. november 2020. Tildelingsmodellen er gældende fra 1. august 2021.
Alle svarer til alle, hvis der gives feedback på høringssvaret.
I tildelingsmodellen reduceres åbningstiden 70 minutter om ugen i forhold til vores nuværende åbningstid. Dorthe kommer med et oplæg til, hvordan en ny plan kan se ud.

Punktet er en fortsættelse fra sidste møde. Årshjulet udfyldes med emner/temaer, bestyrelsen gerne vil arbejde med

 • Hvordan bliver vi ved med at være et attraktivt udskolingstilbud i vores eget distrikt?
 • Hvilke værdier skal udskolingen stå for – hvordan skal eleverne opleve dette?
 • Hvordan markedsfører vi udskolingen?

Helle Andersen kunne være indpisker i forhold til ovenstående tema, da Helle og Karoline har arbejdet med dette i et EU-projekt.
Vi punktsætter ovenstående til næste gang.