Principper

 

Baggrund

 • Udgangspunktet for disse principper er folkeskolelovens bestemmelser om Den åbne skole samt de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Formål

 • Tvis Skole har tradition for at være en åben skole og en naturlig integreret del af lokalsamfundet. Dette ønsker vi at videreudvikle med udgangspunkt i disse principper om Den åbne skole. Vi vil samarbejde med lokalsamfundets aktører og Den åbne skole, Holstebro Kommune om at skabe et åbent og spændende undervisningsmiljø til gavn for skolens elever og det omgivende samfund.

 • Samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal altid være knyttet til specifikke mål for at fremme elevernes læring og/eller trivsel, samt være meningsfyldt. Generelt skal brugen af eksterne samarbejdspartnere fremme den understøttende undervisning i fagene samt det timeløse fag ”uddannelse og job”.

 • Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal altid aftales således at et fælles mål nås for begge parter.

Omfang

 • På Tvis Skole samarbejder vi først og fremmest med samarbejdsaktører fra skolens nære lokalsamfund. Vi inddrager også gerne andre samarbejdspartnere, herunder Holstebro Musikskole, Holstebro kommunale Ungdomsskole samt foreninger hjemmehørende i Holstebro.

 • Alle klasser på Tvis Skole skal være i kontakt med mindst en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i løbet af et skoleår.

 • Der er udarbejdet en lokal  læseplan for faget ”uddannelse og job”, hvor de enkelte klasser som udgangspunkt hvert skoleår gennemfører et forløb i samarbejde med en lokal virksomhed.

Aftaler

 • Alle samarbejder med eksterne samarbejdsaktører aftales mellem samarbejdsaktøren og det involverede personale. Skolens ledelse inddrages/informeres løbende i processen.

 • Der kan udfærdiges en skriftlig aftale mellem parterne indeholdende formål og mål, omfang, etc.

 • Elever må som udgangspunkt ikke indgå i systematiske kunde- eller markedsundersøgelser. Det er dog tilladt for samarbejdspartneren at uddele informationer/materialer.

Kvalitet

 • Skoleledelsen følger op på, om samarbejdet er rettet mod målene i fagene.

 • Det ansvarlige personale skal som udgangspunkt altid være til stede, når der gennemføres undervisning af eksterne samarbejdspartnere.

 • Alle samarbejder skal evalueres af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne, herunder skal elevernes læringsudbytte indgå i evalueringen.

Praktiske foranstaltninger

 • Alle udgifter i forbindelse med samarbejdet afholdes som aftalt i den indgåede samarbejdsaftale mellem Tvis Skole og samarbejdsaktøren, samt i henhold til de principper der er vedtaget af skolebestyrelsen i forbindelse med opkrævning af egenbetaling fra elever.

 • Det skal til stadighed sikres, at alle gældende sikkerhedskrav- og foranstaltninger forbundet med aktiviteten er opfyldt og dækket.

 • Eleverne er dækket / omfattet forsikringsmæssigt ligesom ved alt anden aktivitet i skolens regi, dvs. via forældrenes ulykkesforsikringer.

 • Der skal til stadighed føres tilsyn med elevernes færden ved aktiviteten, jf. BEK nr. 697 af 23/06/2014: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 

 • Der skal, hvis eleverne skal deltage i ”særlige aktiviteter”, søges om tilladelse ved forældrene. Skolelederen vurderer begrebet ”særlige aktiviteter” i hvert enkelt tilfælde.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023
 

Principper for, at eleverne forlader skolens område i spisefrikvarteret

Formål

Elevrådet har ønsket tilladelse til at forlade skolens område i mange år.

Overbygningselever i 8. og 9. klasse må forlade skolens område under kontrollerede forhold.

Elever, som har glemt mad, skal have mulighed for at købe mad hos købmanden.

For at lykkes med ovenstående, er det vores mål:

 • At alle lærere og elever kender skolens retningslinjer for, hvordan man færdes til og fra købmand.
 • At forældrene orienteres om retningslinjerne.
 • At forældrene orienteres om, at de kan forlange, at deres børn bliver på skolen.
 • Skolen har tilsyn på Kirkevænget og vejen over mod Spar.
 • Købmanden orienteres, og der er løbende opfølgning med Købmanden omkring adfærd mm.
 • At elevrådet er medansvarlige i forhold til at rammesætte reglerne.
 • Tvis orienteres via PULSEN

 

Principper for at forlade skolens område:

Som udgangspunkt må elever ikke forlade skolens område. Ledelsen kan give tilladelse, hvis der er vægtige grunde.

Elever i 8. og 9. klasse må forlade skolens område i spisepausen

Forældre kan forlange, at en elev skal blive på skolens område.

Eleverne må i spisepausen gå via Kirkevænget til Spar eller Mona Lisa.

Eleverne skal overholde færdselsreglerne.

Slik, chips, sodavand og lignende må ikke bringes ind på skolen.

Eleverne skal overholde skolens ordensregler, selv om de er uden for skolens område.

Hvis en elev ikke overholder reglerne, skal hjemmet kontaktes og de nødvendige foranstaltninger tages.

Byrådet i Holstebro Kommune har lavet en hensigtserklæring om, at alle folkeskoler skal i erhvervspraktik og dermed en opfordring til skolerne om at udbygge samarbejdet med erhvervslivet. Tvis Skole bakker op om denne hensigtserklæring.


Folkeskolelovens § 9, stk. 3 og 4 omhandler elevernes muligheder for at komme i erhvervspraktik på 8. og 9. årgang
På Tvis Skole afvikles en uges erhvervspraktik for alle elever på 9. årgang. Erhvervspraktikken skal derfor indgå i skolens UEA* undervisning i 9. klasse med uddannelsesvejlederen som konsulent. Erhvervspraktik organiseres efter følgende principper:

 1. UU-vejlederen afklarer, hvilke elever der har behov for et praktikophold som en vejledningsaktivitet for at afklare et fremtidigt uddannelsesforløb. Hvis ikke disse elever selv kan lave en forhåndsaftale, indgås denne med hjælp fra UU.
 2. De resterende elever laver selv forhåndsaftaler med arbejdsgivere omkring praktikophold.
 3. For elever, der har brug for hjælp til denne opgave, er det skolens opgave at assistere med at finde en praktikplads.
 4. Hvis der ikke kan skaffes praktikpladser til enkelte elever, sikres de pågældende i stedet anden form for UEA undervisning på skolen i denne uge.
 5. Skolen afleverer aftaler under punkt 2 og 3 til UU senest 4 uger før start på praktikperioden.
 6. UU laver det endelige dokument til vært og elev – herunder forsikring, og sørger for udlevering af dette til vært, og skolen.
 7. Transportudgifter, der hidrører praktikaftaler under punkt 1, dækkes af UU. For øvrige praktikaftaler gælder, at transportudgifter inden for et område, der dækker de tre lokalsamfund i skoledistriktet samt Holstebro By, dækkes af Tvis Skole. For praktikaftaler uden for dette område gælder, at differencen - grundet længere afstande - dækkes af eleven selv.

* UEA = Uddannelses- Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023
 

 1. Eleverne  skal undervises af fagligt kompetente lærere i alle fag (dvs. lærere med linjefagsuddannelse eller erfaring / kurser på samme niveau)
 2. Der dannes lærerteams omkring de enkelte klasser ud fra et fagligt professionelt synspunkt
 3. Der tilstræbes at begge køn er repræsenteret i alle klasser
 4. Der bør tilstræbes at en lærer kun er klasselærer i én klasse
 5. Klasselærerfunktionen bør baseres på et betragteligt antal ugentlige lektioner

Disse principper er revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

 1. På skolebestyrelsens første møde vælges blandt de forældrevalgte medlemmer formand og næstformand.
 2. Der aftales på junimødet hvert år en møderække for det kommende skoleår, herunder datoer og starttidspunkt.
 3. Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel, og da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
 4. Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.
 5. Formanden fastsætter i samarbejde med skolens leder dagsorden og skolens leder udsender denne pr. mail til medlemmerne senest 4 dage forud for mødet.
 6. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 7. Afstemninger sker efter reglen om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 8. Samtlige valgte medlemmer har stemmeret.
 9. Skolebestyrelsens møder er lukkede møder.
 10. Ved behandling af særlige sager, kan der dog indbydes andre til at deltage i behandlingen af sager, der er af særlig betydning for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden. Den daglige leder af skolens fritidshjem (SFH) deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 11. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i møder i en længere periode, afgør skolebestyrelsesformanden, om der skal indkaldes en suppleant
 12. Skolens viceinspektør fører et beslutningsreferat over skolebestyrelsens møder. I referatet anføres, hvilke medlemmer der har været til stede, og den underskrives efter mødet af disse.
 13. Beslutningsreferatet udsendes til medlemmerne samt suppleanterne via mail umiddelbart efter mødet.
 14. Ethvert medlem samt skolens leder kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 15. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres, hvis et flertal ønsker det.
 16. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på næste møde.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

 

 1. På skolebestyrelsens første møde vælges blandt de forældrevalgte medlemmer formand og næstformand.
 2. Der aftales på junimødet hvert år en møderække for det kommende skoleår, herunder datoer og starttidspunkt.
 3. Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel, og da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
 4. Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.
 5. Formanden fastsætter i samarbejde med skolens leder dagsorden og skolens leder udsender denne pr. mail til medlemmerne senest 4 dage forud for mødet.
 6. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 7. Afstemninger sker efter reglen om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 8. Samtlige valgte medlemmer har stemmeret.
 9. Skolebestyrelsens møder er lukkede møder.
 10. Ved behandling af særlige sager, kan der dog indbydes andre til at deltage i behandlingen af sager, der er af særlig betydning for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden. Den daglige leder af skolens fritidshjem (SFH) deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 11. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i møder i en længere periode, afgør skolebestyrelsesformanden, om der skal indkaldes en suppleant
 12. Skolens viceinspektør fører et beslutningsreferat over skolebestyrelsens møder. I referatet anføres, hvilke medlemmer der har været til stede, og den underskrives efter mødet af disse.
 13. Beslutningsreferatet udsendes til medlemmerne samt suppleanterne via mail umiddelbart efter mødet.
 14. Ethvert medlem samt skolens leder kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 15. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres, hvis et flertal ønsker det.
 16. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på næste møde.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

 

Et godt samarbejde mellem skole og forældre er en meget vigtig forudsætninger for, at børnenes skolegang bliver god og lærerig.
Klasseforældrerådets formål er at styrke skole-hjem-samarbejdet. Både på det uformelle, sociale plan, men også i en mere reel dialog omkring aktuelle emner, der vedrører klassen.
Klasseforældrerådene skal også arbejde på at styrke fællesskabet, dels mellem alle klassens elever og forældre samt forældrene indbyrdes. Dette er en meget vigtig forudsætning for at alle elever kan blive inkluderet i klassens fællesskab!
Klasseforældrerådene kan inddrages i planlægningen af det årlige forældremøde. Det betyder, at klasseforældrerådet i god tid inden forældremødet kontaktes elektronisk af klasselæreren og der planlægges, hvordan klasseforældrerådet kan medvirke på forældre mødet. 

Klasseforældrerådene opfordres desuden til at planlægge et årligt socialt aften- eller lørdagsarrangement for alle klassens forældre og elever. Dette arrangement kan afvikles på såvel skolen som andre steder. Ved afvikling på skolen kontaktes kontoret for at bestille lokaler og få udleveret retningslinjer for brug af skolens lokaler.
Rådet bør bestå af forældrerepræsentanter fra 3 eller 4 hjem. 

I 8. + 9. klasse er det hensigtsmæssigt, at der er forældrerepræsentanter fra både Tvis, Nr. Felding og Halgaard.
Klasseforældrerådet etableres ved valg. I tilfælde af kampvalg foretages afstemning.
Valgperioden er ét år, men med mulighed for genvalg. 
Valgterminer for skolens forskellige klassetrin:
Klasseforældrerådet i 0. klasse vælges på fyraftensmøde medio juni. Perioden gælder til og med udgangen af 0. klasse.
Klasseforældrerådet i 1. – 7. klasse vælges for et år på forældremødet i starten af skoleåret.
Klasseforældrerådet i 8. + 9. klasse vælges enten på fyraftensmøde medio juni eller det første forældremøde i 8. klasse. 

Skolebestyrelsen har udarbejdet et katalog af emner, som klasseforældrerådet kan tage udgangspunkt i ved valg af diskussionsemne til forældremødet. Kataloget skal ses som et forslag – klasseforældrerådet er ikke bundet til disse emner, hvis man har lyst til og brug for at tage andre emner op. En del af emnerne er inspireret af kommunens læseplansmateriale vedrørende SSP-samarbejde.


Indskolingen:

 • Fødselsdage – hvor fejres dagen, hvem skal med, varighed, gavestørrelse osv.
 • Madpolitik og madordninger, slik
 • Trivsel, venskaber og sociale forhold
 • Drillerier, omgangstone og sprog
 • Mobning
 • Fritidsaktiviteter
 • Evaluering af skolestart incl. tiden som majbørn
 • Lektievaner, lektiehjælp
 • Forskellige intelligenser
 • Legetøj i skolen
 • Information fra skolen/Lærkereden
 • Overgang til mellemtrinnet
 • mobiltelefoner, påklædning, mærkevarer
 • SMS og chat
 • Aktuelle behov/problemer/begivenheder

Mellemtrinnet:

 • Pubertet
 • Ungdomskultur
 • Livsenergi
 • Forskellige intelligenser
 • Fritid
 • Mobiltelefon
 • Mobning
 • Påklædning
 • SMS og chat
 • Mærkevarer
 • Arbejde
 • Komme-hjem-tidspunkter
 • Alkohol og fester

Overbygningen:

 • Hvad kendetegner ungdomskulturen, og hvad betyder det for vore børn og os som forældre?
 • Fritidsarbejde
 • Kammeratskab
 • Kost
 • Lektier
 • Blå mandag (7.klasse)
 • Hvordan lærer vi hinanden at kende, og hvordan kan vi samarbejde positivt? (især 8. klasse)
 • Hvad er vigtigt for børn i teenageårene? Hvordan er vi gode forældre? (interesse, tydelighed, grænser, opbakning, værdier o.s.v.)
 • Seksualoplysning
 • Hvordan kan vi som forældre styrke børnenes sociale liv og støtte skolegangen?
 • Ansvar: børn/voksne, eget barn/andres børn, lærere/forældre
 • Alkohol
 • Fester
 • Mobning
 • Lommepenge
 • Fælles ansvar for børnene i fritiden

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

Undervisningsmaterialer

Skolens lærere og ledelse vælger undervisningsmaterialer med hensyn til pædagogik og økonomi. Materialer, der er kontroversielle eller kan virke stødende forelægges skolebestyrelsen til godkendelse inden brug.

Udefra kommende henvendelse til eleverne

Skolens ledelse foretager en sortering inden udlevering og offentliggørelse på elevernes opslagstavle. Materialer, der er kontroversielle eller kan virke stødende forelægges skolebestyrelsen inden evt. udlevering.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

 1. Eleverne skal til enhver tid følge henstillinger, som skolens personale giver.
 2. Boldspil er tilladt på de anviste områder.
 3. Sneboldkast må finde sted på sportspladsen.
 4. Skolens område må undtagelsesvis forlades i frikvartererne med tilladelse fra klasselærer eller kontoret.
 5. Gå stille på gangene.
 6. Skolens bygninger, inventar, bøger og andet materiel skal behandles omhyggeligt. Beskadigede og bortkomne ting kan forlanges erstattet.
 7. Eleverne siger omgående til klasselæreren, hvis de har beskadiget noget på skolen eller opdager, at et eller andet er i uorden eller ødelagt, så skaden kan blive udbedret.
 8. Hvis elever har ventetid, anviser skolen lokale eller område til ophold.
 9. Skolen har mobilfri skoledag for elever i 0.-7. klasse.
  Eleverne i 0. – 3. klasse må ikke have mobiltelefon eller smartwatch med i skole.

  Eleverne i 4. -7. klasse gælder følgende regler: Mobiltelefonerne indsamles om morgenen i dertil indrettede mobilkasser og låses inde. Mobiltelefonerne udleveres, når skoledagen er forbi. Mobiltelefoner kan udleveres, hvis de skal anvendes i timerne. 4. klasse må dog bruge mobiltelefoner I SFO-tiden.

  I 8. og 9.klasse indsamles mobiltelefonerne i undervisningstiden. 8. og 9. klasse må benytte mobiltelefonerne i pauserne.

  Ved overtrædelse af disse mobiltelefonregler beslaglægges mobilen og afleveres på kontoret. Mobilen kan afhentes ved skoledagens afslutning. Ved gentagne beslaglæggelser kontaktes hjemmet.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

Formål 
Skolen og forældrene har et fælles ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og 
dannelsesmæssige udvikling. På Tvis skole skal den digitale kommunikation mellem 
skole og hjem være med til at sikre, at alle forældre kan og vil deltage i samarbejdet 
omkring barnet, så alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan. 
For at lykkes med det er det vores mål: 

 • At alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer digitalt 
 • At det er enkelt og forudsigeligt for alle forældre at holde sig opdateret omkring de praktiske dele af deres barns skoledag 
 • At forældrene orienterer skolen om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang 

Principper for vores brug af Aula 
Aula skal understøtte samarbejdet med forældre og er den digitale platform, hvor pædagogiske medarbejdere kommunikerer med hinanden og forældrene. Aula supplerer de fysiske møder og samtaler, hvor medarbejdere videndeler med kollegaer, 
forældre og børn. Aula sikrer, at vi behandler informationer om børnene sikkert og er stedet, hvor vi deler dokumenter og informationer med personfølsomme oplysninger. 
 
Vi anvender ikke Aula til at løse konflikter eller til personlig kritik af skolens personale, andre forældre eller elever.

 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager direkte kontakt til de involverede medarbejdere i medarbejdernes arbejdstid med henblik på løsning af problemet.
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten.
  Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
 • Findes der ikke en løsning direkte med de involverede, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen. 

Vi vil gerne sikre en god dialog på Aula, derfor opfordres der til at:
 

 • beskeder skrives i en positiv tone 
 • vi ikke bruger ironi, sarkasme og indforståede vendinger 
 • ingen skriver i vrede
 • man ikke omtaler andre børn negativt
 • målrette beskeder og henvendelser og kun sende til relevante modtagere 
 • være høflig også ved uenighed
 • acceptere slå- og stavefejl

Det er skolens ansvar 

 • Skolen skal holde forældrene opdateret om barnets trivsel, udvikling og læring. 
 • Det sker primært via skole-hjemsamtaler, aftalte telefonopkald og møder, der kan aftales via besked i Aula.
 • Skolen skal altid tage kontakt til forældre, hvis medarbejdere er bekymrede for barnets læring, trivsel eller udvikling. I Aula vil det ske via en besked for at aftale et møde eller telefonsamtale.
 • Skolen og medarbejderne har ansvaret for, at kommunikationen i Aula følger skolens principper så forældre kan og vil bruge Aula. 
 • Det er skolens ansvar at hjælpe alle forældre på Aula. Kontoret står til rådighed for denne opgave, hvor forældre kan henvende sig og få hjælp. 
 • Skolen kommunikerer kort, åbent og respektfuldt 
 • Skolen skelner mellem vigtig information, der er afgørende for at barnet kan gennemføre skoledagen og informationer, der er til inspiration eller orientering – al nødvendig information sendes direkte til forældrene via en besked i Aula eller kan findes i kalender og ugeplanen.
 • Forældre kan forvente, at en henvendelse på AULA besvares inden for 3 arbejdsdage.

Det er forældrenes ansvar 

 • Forældre forventes at holde skolen orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets skoledag. Forældrene tager kontakt til barnets lærere eller pædagoger via besked i Aula, for at aftale et møde eller en telefonsamtale.
 • Forældre holder sig orienteret om barnets skoledag og skema i Aulas kalender og i ugeplanen, hvor det noteres hvis der er ture, særlige begivenheder eller lektier.
 • Forældrene orienterer sig i skema og ugeplanen.
 • Forældre booker skole-hjem-samtaler via Kalender i Aula, når de modtager en besked herom via besked i Aula.
 • Forældrene har mulighed for at downloade Aula-appen hvis de har en smartphone, så de modtager en notifikation, hvis personalet skriver en besked i Aula.

 • Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

 

Skolerejser

 • Skolerejser kan arrangeres i 6. og 9. klasse.
 • Senest ved forældremødet i 5. klasse aftales omfanget af skolerejsen i 6. klasse.
 • Ved forældremødet i 8. klasse informeres om omfanget af skolerejsen i 9. klasse.
 • Skolen afholder alle udgifter vedr. læreres deltagelse.

Alle andre udgifter finansieres på baggrund af et frivilligt bidrag indsamlet af forældrerådet i den pågældende klasse, eller ved fælles aktiviteter, indsamlinger o.lign. Indsamlingen kan efter aftale med klasselærere eller kontoret varetages af skolen.


Ekskursioner og ture

 • SFO'en arrangerer kolonitur for 1.-4. kl.
 • På mellemtrinnet arrangeres faglige og ikke faglige ture evt. indeholdende overnatninger. Disse aftales i hvert enkelt tilfælde med ledelsen. Forældre varsles i god tid forud for turene, dels ved forældremøde og forældrebreve.

Der skelnes mellem faglige ekskursioner og ikke faglige ture. Ikke faglige ture finansieres primært af klassekassen eller ved frivillige forældrebidrag indsamlet af klassens lærere. Ved faglige ture med overnatning finansieres som minimum kostpenge af forældrene.
På budgettet afsættes et samlet beløb til faglige ekskursioner.
Generelt
Ved fraflytning tilbagebetales elevens egenbetaling. Indsamlede beløb i klassen refunderes ikke. Alle indbetalinger er i princippet frivillige. Kun administratoren af indsamlingerne må vide hvor meget hver enkelt indbetaler. Ingen elever må som udgangspunkt afvises fra et arrangement p.g.a. manglende indbetaling.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

Det er en offentlig opgave at finansiere driften af folkeskolen, men vi må konstatere, at kommunerne har knappe ressourcer. Der er ikke altid råd til fx undervisningsmidler, inventar eller renovering af udearealer, så de dækker
skolens ønsker. Skolebestyrelsen åbner derfor op for mulighed for sponsorering ud fra følgende principper:

 • Ved sponsorering forstår vi gaver, penge, ydelser, som skolen modtager i form af noget særligt / ekstra, der gives til gavn for børnene.
 • Sponsorering kan ske i forbindelse med konkrete nyanskaffelser til skolen eller ved gennemførelse af projekter til gavn for hele skolen.
 • Skolens ledelse skal orienteres om og godkende sponsoreret undervisnings-materiale. Her afgøres også om sponsoreringen skal forelægges skolebestyrelsen til orientering / godkendelse (bagatelgrænse)
 • Større sponsorerede projekter skal godkendes af skolebestyrelsen.
 • Skolen kan være opsøgende i forhold til opnåelse af sponsorater, hvis skolebestyrelsen godkender det.
 • Der skal være en åben kommunikation om sponsorering, så derfor skal forældrekredsen på skolen oplyses om, hvis skolen benytter sponserede materialer. Dette skal foregå via AULA
 • Sponsorstøtte skal være uafhængig af politiske og religiøse interesser.
 • Sponsorering må ikke binde den enkelte lærer til at anvende bestemte undervisningsmaterialer og må ikke påvirke lærerens metodefrihed og ret til uafhængighed af kommercielle interesser.
 • Sponsoren kan ikke forlange anden modydelse end omtale på genstanden samt på skolens hjemmeside. Eleverne må ikke kunne identificeres i reklamesammenhæng uden forældrenes accept.
 • Skolen har en støtteforening, hvis formål er at yde støtte til faciliteter eller aktiviteter til fremme af trivslen hos børn i Tvis skole, Lærkereden og Fuglsang i overensstemmelse med de politikker og principper, der gælder for skolen. Desuden at lave aktiviteter og sælge sponsorater med henblik på indsamling af midler til ovenstående (§2 Formål)

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

Sekretær, ledelse, lærere og pædagoger kan udlevere medicin til børn, der er afhængige af at modtage medicin i skole- og fritid.
Forudsætninger:
Der skal foreligge en tydelig instruks med dato fra barnets læge formidlet gennem barnets forældre. Instruksen skal tydeligt angive, hvor meget medicin, hvornår og hvordan det skal gives.
Hvis forholdene ændres, skal der laves en ny aftale. Det er forældrene, der tager initiativ til evt. ændringer.

På kontoret kan der udleveres  hovedpinepiller til eleverne. De udleveres kun efter direkte telefonisk kontakt til og tilladelse fra en forælder.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023

Nedenstående regler gennemgås for alle forældre ved starten af alle arrangementer af en af de ansvarlige forældrerepræsentanter.

 • Tvis Skole stiller gerne ude og indeområder til disposition for klasserådene til arrangementer på de enkelte årgange.
 • Dato og område (f.eks. lokaler) bestilles ved  henvendelse til skolens kontor. Skolens sekretær giver tilladelsen og skriver arrangementet i skolens kalender i Aula og udleverer samtidig disse retningslinjer. 
 • Der udleveres en nøgle et par dage før arrangementets start. Nøglen skal afhentes på kontoret og afleveres igen umiddelbart efter arrangementet.
 • I forbindelse med bestilling oplyses, hvilke forældre der er de ansvarlige for arrangementet.
 • Det er de pågældende forældres ansvar at sørge for, at retningslinjerne i denne skrivelse overholdes. Det er også disse forældres ansvar, at der føres tilsyn med eleverne under arrangementet, så ulykker og skader af enhver art undgås.
 • Følgende lokaler kan efter ønske stilles til rådighed: Fælleslokalet ved 8. klasserne, madkundskab, gymnastiksal samt tilstødende gangarealer fra gymnastiksal og indtil nr. 18  samt toiletter inden for disse områder.
 • Det er ikke tilladt at være på skolens bibliotek, i SFO'ens lokaler samt i klasselokaler ud over klassens eget lokale.
 •  Skolens udeområder står til rådighed (fx legepladser, sportsplads, multibane og indre grønnegård).
 • Det gælder for alle såvel anvendte inde- som udeområder, at de skal afleveres i samme stand som de blev modtaget. Vær specielt opmærksom på oprydning og optælling i madkundskab og gymnastiksalen. Husk at tømme skraldespande / sække. Skal smides i container ude ved containerplads.

Disse retningslinjer er udarbejdet på Tvis Skole og godkendt i skolebestyrelsen den 20. april 2023.

Udlån til foreninger under Folkeoplysningsudvalget

Skolen udlånes til foreninger under Folkeoplysningsudvalget (herunder Tvis Kulturelle Samvirke). Se særskilte retningslinier.

Idrætsforeninger og -klubber

Skolen anviser gymnastiksalen til idrætsforeninger og -klubber. Kultur- og fritidsafdelingen udsender regning 2 gange årligt på gebyr. 

Idrætsforeninger og klubber i forbindelse med stævner og større arrangementer

Skolen udlånes til idrætsforeninger og -klubber i forbindelse med stævner / større arrangementer med overnatning og lignende. Se særskilte retningslinjer.

Lokale foreninger

Skolen udlåner lokaler til møder i lokale foreninger.

Holstebro Musikskole

Skolen anviser musiklokale til Holstebro Musikskole til undervisning af lokale elever.
Lokale samt inventar afleveres i samme stand som modtaget.

Ungdomsklub, juniorklub

Skolen anviser gymnastiksal til Ungdomsklub og juniorklub.

Ungdomsskolen

Skolen anviser faglokaler til Holstebro Kommunale Ungdomsskole.

RENGØRING

Lokalet afleveres i samme stand som modtaget.

AFLÅSNING

Der udleveres nøglebrik og alarmkode inden arrangementet.
Dette aftales med sekretæren.


Revideret og godkendt i skolebestyrelsen den 20.04.2023

Principper for billed- og lydoptagelser

Regler for fotografering og optagelse af film og lyd på Tvis Skole
· Det er forbudt at fotografere eller optage film og lyd af skolens ansatte uden dennes vidende og samtykke, da det foregår på et ikke frit tilgængeligt sted. Et ikke frit tilgængeligt sted er er f.eks. et klasseværelse, et toilet, en skole, et omklædningsrum, et lærerværelse m.v. (straffelovens § 264a)
· Det er forbudt at offentliggøre billeder eller film og lyd af skolens ansatte på Internettet  eller andre steder
· Det er kun tilladt at offentliggøre portrætbilleder eller video og lyd af ansatte og elever på   skolen, hvis man har fået tilladelse af personen/personerne på billedet/videoen/lydfilen.

Det siger loven om optagelse og offentliggørelse af billeder eller film:
Offentliggørelse på internet af billeder (samt video og lyd) af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende.

Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted. Ifølge persondataloven er det ikke tilladt at fotografere eller optage film af:

Ansatte på arbejde i en privat eller en offentlig virksomhed

Portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, kræver som altovervejende udgangspunkt et samtykke fra de involverede personer, før det er lovligt at offentliggøre billeder.

Hvis du krænker andre personer alvorligt, kan du komme i konflikt med straffeloven. Straffelovens § 264 d er en væsentlig del af straffelovens værn mod krænkelser af privatlivets fred. Bestemmelsen forbyder uberettiget videregivelse af private meddelelser og billeder. Straffen kan være bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

 

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen 2022

Meddelelsesbog 


Ministerielt krav:

En meddelelse pr barn vedr. indsatser og mål i:

 • sprog og matematisk opmærksomhed (0. klasse)
 • dansk, matematik (1.-9. klasse)
 • samt for alle elever: alsidig udvikling

Form:

Holstebro Kommune har indgået aftale med Meebook. Alle kommunens skoler benytter denne platform, så oplysninger kan tilgå anden skole ved evt. skoleskift.

Sådan bruger vi meddelelsesbogen:

Vi bruger bogen i forbindelse med skole-hjem-samtalen. Efter samtalen offentliggør klasselæreren, hvilke indsatser og mål man har aftalt til skole-hjem-samtalen. 
Meddelelsesbogen bliver dermed et redskab og en ramme omkring skole-hjem-samtalen, da det skal skabe en retning for fremtidigt arbejde for og med eleven i dansk, matematik og i forhold til den alsidige udvikling – formativ evaluering. Disse indsatser og mål bliver skabt i fællesskab af skole, forældre og eleven. 
Faglærere, der ikke deltager ved skole-hjem-samtalen, har mulighed for at skrive i meddelelsesbogen inden samtalen.
 
Vi har opfølgning på elevernes mål på teammøde i foråret. På baggrund af opfølgningen kan der ved behov indkaldes til opfølgende skole-hjem-samtale. 

Principper:

Meddelelsesbogen benyttes til skole-hjem-samtaler.
Meddelelsesbogen bruges til at sætte mål for eleven – med dato.
Indsatser eller tiltag, som man har aftalt, beskrives kort. Der aftales en opfølgningsdato. 
Meddelelsesbogen bliver åben efter skole-hjem-samtalen, så forældrene kender målene.
Chatfunktionen i Meebooks Meddelelsesbog bruges ikke, vi benytter i stedet AULA.

Praktiske informationer:

Adgang: Alle elevens lærere og klassepædagoger har adgang til Meddelelsesbogen. 
UU-vejledning: UU-vejleder benytter Meddelelsesbogen i forbindelse med UU-vejledning.
Meddelelsesbogen gemmes i SB-sys, når elever forlader skolen: Skolens sekretær
Generelt vedr. fortrolige dokumenter 
Dokumenter som personalet har udarbejdet vedr. eleven gemmes evt. i sikre filer i Aula
Dokumenter fra eksterne samarbejdspartnere fx videnscenteret lægges i SB-sys.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen 2022