Skolebestyrelsesmøde oktober 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 25/10.
Afbud: Dorthe Bogø, Miriam Sielemann Witte, Marie Louise, Lisbeth

Referat

Formand

 • Hvad rører sig?
  Intet at bemærke.

Elevråd

Nyt fra elevrådet
Elevrådet har konstitueret sig, og der deltager to medlemmer.
Mia, 8.c, og Julie, 7.b, deltog. Se punkt 4.

Skoleleder

 • Personalenyt
  Solveig orienterede om personalesituationen.
 • LAR
  På kommunalt niveau undersøges det, hvor mange ressourcer kommunen vil benytte til dette. Desuden undersøges matrikelforholdene. Vi afventer teknisk forvaltnings udkast.
 • Skoleskak
  Vi er en af de skoler, der er aktive i skoleskak. 5. årgang er tilmeldt en turnering.  
 • Skemaændringer
  Der laves nyt skema for nogle klasser forventeligt fra uge 44.
 • Influenza vaccination
  Personalet tilbydes influenza-vaccine
 • Elev på 9. årgang er stoppet.
  Solveig og Carsten orienterede.

SFO leder

 • Personalenyt.
  Solveig orienterede om nyansættelse af pædagog i SFO. 

Afdelingsleder

 • Erhvervspraktik.
  Vores elever på 9. årgang skal i erhvervspraktik i uge 47. De fleste aftaler er på plads. Klasselærere og UU hjælper de sidste på plads.
  Klasselærerne besøger de elever, der afvikler praktikken i Holstebro Kommune.
  Carsten laver pressemeddelelse.

Øvrige medlemmer

Mona: Foreningslivet er udfordret på at skaffe voksentrænere. Hvis skolen har elever, der har brug for et tilbud i foreningslivet og til fællesskabet, kan skolen kontakte Mona.

Rikke: Personalet takker skolebestyrelsen for kage til personalets dag.

Skolen har fået et påbud fra brandmyndighederne omkring placering af køleskabe/micro ovne. De må ikke længere stå på gangene.
Hvordan løser vi det?
Carsten undersøger, hvor mange der rent faktisk benytter køleskabene.

Forslag

Vi undersøger lærernes holdning til følgende forslag:

 • Køleskabe i kælderen. Hver klasse har en madkasseduks.
 • Kan kølekasser være en mulighed?

Kort orientering omkring økonomi:
Vi er så småt ved at kigge ind i det nye regnskabsår.
Vi har fået lov til at overføre pengene, vi har sparet op til møbelindkøb, til næste regnskabsår.

Vi starter en proces med fokus på udskolingen 7.-9. kl
Vi kan konstatere, at flere og flere elever vælger at gå på efterskole efter 8. klasse. Det giver nogle brudte forløb i 8. – 9. kl.
Vi er nysgerrige på at undersøge, hvorfor det sker?

 • Har vi de rette tilbud til vore udskolingselever?
 • Er der andre ting, vi bør være opmærksomme på?
 • Hvad gør vi herfra?

Elevrådet har været ved at undersøge, hvorfor elever tager på efterskole i 9. klasse. Mia og Julie har interviewet to personer for at finde en årsag:

 • ønske om at starte på ungdomsuddannelse efter 9.klasse, hvorfor efterskolen er nødt til at være i 9.klasse. 
 • Komme et nyt sted hen – starte på en frisk. Nye venner, nye lærere, nye omgivelser
 • Begge interviewede nævner, at det ikke har noget med Tvis Skole at gøre.
 • Begge nævner, at de gerne vil prøve at komme hjemmefra.

Vi drøftede forskellige muligheder for at komme i gang med en strategi for overbygningen.

Personalet skal involveres i processen. Hvilke ideer og muligheder ser personalegruppen.

Vi skal være bedre til at markedsføre overbygningen, hvorfor vi undersøger mulighederne for at en instagramprofil og flere opslag på facebook.

Punktet tages op igen ved næste møde.