Skolebestyrelsesmøde maj 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 19/5 2021.
Alle er mødt frem.

Referat

Formand

 • Hvad rører sig?
 • Den nye tildelingsmodel på det specialiserede område er blevet taget af programmet igen. Alle skolebestyrelserne er inviteret til dialogmøde den 10. juni 2021.
 • Tvis er gået i gang med at arbejde med en landsbystrategi for byens fremtid. Tvis er den første landsby i kommunen, som har skudt dette i gang. Udvalget til denne gruppe er fundet, og Søren og Carsten er medlemmer. Udvalget er så småt ved at finde vej. Målet er, at hele byen skal involveres i dette.

Skoleleder

 • Personalenyt: Solveig orienterede.
 • Lone Rønn Thomsen bliver børnehaveklasseleder i en af børnehaveklasserne i kommende skoleår.
 • Midler til faglig løft og trivsel efter genåbning:
 • Vi har modtaget en ekstra bevilling til at arbejde med trivsel og faglighed. Pengene skal bruges inden 31.7.2021. Ture, pauseaktiviteter og andre trivselsture er prioriteret.
 • Aflysning/udsættelse af skolerejser for 7. årgang og 6. Årgang
 • Retningslinjerne og anbefalingerne fra skolechefen punkterede muligheden for en Bornholmertur. Turen er flyttet til uge 39, men da 7.klasserne på dette tidspunkt ikke længere eksisterer, er det kun nuværende 6.klasse, der kan komme af sted.
 • Vi tilbyder de klemte klasser dagsture med bus som kompensation.

SFO leder

 • Førskolen er godt i gang:
 • Opstarten har været god, og informationsniveauet mellem institutionerne har været god, og gruppen fungerer godt og er faldet godt til på skolen
 • Information om faldulykke i Førskolen:
 • Dorthe informerede om uheldet.
 • BMX bane
 • Banen er blevet færdiglavet og ukrudssikret, da Dorthe ikke var helt tilfreds med den første udgave af BMX-banen.

Afdelingsleder

Overbygning:

 • Afslutning for 9. årgang: Samlet sidste skoledag for alle 9.klassesskoler er aflyst. Tvis Skole holder sidste skoledag den 4.juni 2021. Eksamen afvikles i uge 23 og 24.
 • Translokation den 24. juni 2021 – afvikles klassevis. Skolebestyrelsen må meget gerne hjælpe som sprittere. Alle arrangementer tager højde for de på det tidspunkt gældende regler.
 • Godkendelse af nyt valgfag Vi har indsendt et nyt valgfag – programmering/kodning, som Kræn Bech-Petersen står for. Valgfaget er forhåndsgodkendt.
 • Modtagelse af kommende 8. årgang under corona-restriktioner. Klassedannelse, forældremøder og besøg på skolen: 
  Ny procedure for klassedannelse.
  Proceduren er blevet ændret pga. uhensigtsmæssighed i forhold til de store årgange. Samtidig er der gået corona i den, og den nye procedure, vi har aftalt og vedtaget er blevet ændret. Lise og jeg danner klasserne ud fra de oplysninger, vi har fået tilsendt fra afgivende klasselærere.
  Det er svært at se, om vi kan afholde forældremøder før sommerferien.
  Vi tænker, at klasserne samles til et kort udendørs arrangement, ligesom vi gjorde sidste år.

Øvrige medlemmer

Morten: Dejligt med borde-bænke-sæt. Opfordring til at reklamere for det nye valgfag på facebook.

Mona: Der er så småt ved at komme gang i foreningerne og forretningsudvalg igen – generalforsamlinger er endelig blevet afholdt. Der er heldigvis kommet gang i foreningerne igen efter den korte kommunale nedlukning.

Tanja: Dejligt, at Solveig har rost elever og forældre for deres gøren og laden i forhold til corona, for de unge er ikke vant til at høre dette fra det øvrige samfund.

Gældende restriktioner og hvilke konsekvenser det giver resten af skoleåret.

Holstebro Kommune har været meget tæt på nedlukning. Det får konsekvenser ude på skolerne. Denne gang drev faren over, men den kan komme tæt på igen. Vi var begyndt at åbne op for flere fysiske møder, nu er vi tilbage i virtuelle møder igen. Vi må forvente, at det vil bølge frem og tilbage resten af skoleåret.

Vi var meget opmærksomme på kommunikation til elever og forældre i forhold til adfærd og forventninger
Fleksibilitet i forhold til test
Vi har oplevet et stort samarbejde med vores forældre og elever i forhold til selvisolation. Det er måske årsagen til, at vi ikke har været ramt så hårdt som andre skoler.
Solveig og Carsten har været rundt i klasserne flere gange for at gøre det tydeligt, hvordan bobletankegangen skal forstås.
Stort set alle elever testes de to gange om ugen på skolen. Testsystemet er presset til det yderste, og vi får testet omkring 215 elever hver gang.
Vi lykkes med boblerne, og vi fastholder boblerne, da eleverne forstår systemet.
Personalet er begyndt at blive vaccineret.
Vi har meldt ud, at vi afvikler alle møder virtuelt resten af året.
Opfordring fra Helle Borregaard om at overveje, om en årgang kan opfattes som en samlet boble, da nogle elever trivselsmæssig kan komme i klemme.

Bilag er vedhæftet og vil blive kommenteret på mødet.

Fagfordeling – bemærkninger:

Der er en lille stillingsrest, som er et barselsvikariat på 0,7. Vi har en vikar til denne stilling.

Vi leder efter en mulighed for at dække musikhold i indskolingen. Vi har muligvis en løsning. Alternativt går vi med samme løsning som i år, hvor musikskolen har dækket dette.

De obligatoriske valgfag er lidt i klemme pga. springet fra 7.til 8.klasse. Vi har aftalt med Halgaard, at de fortsætter med Madkundskab på 8. årgang. Eleverne undgår dermed et lærerskift i dette korte forløb. Vi håber, at vi på sigt kan lave samme løsning på billedkunst.

Der er en tendens til at flere og flere lærere, der vælger at gå på deltid.

Status på forbrug efter 1. kvartal.

Skoledelen

Alt følger stort set budgettet. Dog store besparelser på vikardækningsdelen, da der har været mindre sygdom, og da vi ikke har haft mange medarbejdere med corona. Mindre udgifter til forplejning, kørsel, ekskursioner og kurser.

SFO

SFO’en har sparet penge pga. corona, og det skyldes aflyste arrangementer og turen til Venø. Venølejren er udskudt. Der har simpelthen været et mindre forbrug.

Hele kommunen mærker, at likviditeten ikke er så presset på skoleområdet. Holstebro Kommune har besluttet at den planlagte besparelse på skoleområdet på 1% er taget af bordet. SFO´en skal dog spare ½ %.

Søren: Spørgsmål til renoveringen: Renoveringen ligger stille, men vi har en plan for sommerferien (sidste klasselokale, musik og PLC-området).

Søren: Næste møde afholdes den 15. juni 2021, og der er en stor opfordring til at mødes fysisk, hvis det kan lade sig gøre.

Marie-Louise: Hvordan meldes fagdelingen meldt ud- og hvornår? Vi har meldt alle klasselærerskift ud – resten meldes ud i forbindelse med uddeling af skemaer. Dette lægges ud på AULA lige før sommerferien.

Mona: Afbud den 15. Juni – og ønske om god sommerferie.

Dorthe: På baggrunden af faldulykken iværksættes et førstehjælpskursus i SFO og muligvis også skoledelen.

Lisbeth: Stor ros til skolens kommunikationsniveau.