Skolebestyrelsesmøde juni 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 15/6 17.00 – 19.30 på skolen. Afbud: Mona Knudsen.

Referat

De forældrevalgte starter mødet med at vælge ny næstformand: Heidi Bach-Andersen

Formand

Hvad rører sig?

Tvis Kulturelle Samvirke holdt generalforsamling den 14.6.2021 – Jeanette Løftgaard er ikke længere repræsenteret i foreningen. Foreningen vil fortsat bruge skolens lokaler til deres aktiviteter.

6. klasserne fra Tvis Skole deler Pulsen ud i kommende skoleår. 6. og 7. klasses forældreråd afklarer, hvem der tager august (Lisbeth)

Søren og Solveig har deltaget i dialogmøde med børne- og ungeudvalget på baggrund af høringssvaret omkring ressourcetildelingsmodellen. Det blev tydeligt til mødet, at skolerne løser inklusionsopgaven meget forskelligt. Processen omkring en ny tildelingsmodel vil fortsætte, men målet er, at processen får længere tid. En del af diskussionen handlede også om økonomi, og politikerne blev gjort opmærksomme på kompleksiteten på dette område.

Skoleleder

Personalenyt

Solveig orienterede om personalesituationen.

Ny skolepsykolog fra 1/8:

Jannie Kjær Madsen er skolens nye skolepsykolog.

Coronarestriktioner efter seneste genåbning:

Testning fortsætter ind til slutningen af september.

Hygiejnereglerne fortsætter og det samme gør vores to ”sprittere”.

Valgfag starter efter ferien på normal vis.

Forældre må igen komme ind på skolen efter skoletid.

Renovering:

Sommerferien bruges på at renovere musik, styrkerummet, et klasselokale og musik.

Man begynder at kigge ind i næste fase

Nye muligheder er af ministeriet sat i værk på bagkanten af corona:

Mulighed for at afkorte skoledagen, linjefags kompetencekravet er suspenderet, krav om elevplaner er suspenderet. Reglerne gælder for et år. Vi mangler drøftelse af, hvad vi bringer i spil på Tvis Skole.

SFO leder

Personalenyt:

Dorthe orienterede om personaleændringer i SFO’en. Der er slået en pædagogstilling op. Ansøgningsfristen ligger i uge 25. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 26. Lisbeth går med i ansættelsessamtalerne.

Kommende 0. klasselister er netop meldt ud.
Per fortsætter med ”Onsdagholdet”.

Afdelingsleder

Eksamen

Eksamen er afviklet uproblematisk. En to elever har været ramt af isolation og får dermed standpunktskarakterer overført som eksamenskarakterer. Vores karaktergennemsnit er rigtig fint, og vi kan på karaktererne ikke se, at eleverne har haft ”læringstab” pga. corona.

Godkendelse af valgfag:

Ved sidste bestyrelsesmøde orienterede CY om valgfaget programmering. I blev ikke orienteret om ”Padel-tennis”, fordi vi ikke udbød det for eleverne. Det er meget dyrt at leje banerne, og derfor blev det ikke udbudt. Valgfaget er godkendt af byrådet, og med et godkendt valgfag er det nemmere at søge penge til at dække udgifterne.

Vi planlægger at udbyde det i skoleåret 2022-23.

Strategi for Tvis er under udarbejdelse, og et konsulentfirma er koblet på som hjælpere. Visionen er ”Fællesskab - hele livet”. Den 14.6.2021 blev ideer lagt frem i borgerforeningen. Strategien forventes udarbejdet i slutningen af september. Skolen er med i udarbejdelsen af strategien, og udvalget har bl.a. fokus på skolens udearealer.

Øvrige medlemmer

Ingen bemærkninger

Klasseoversigt er vedlagt.

Medbring kalender.

Translokation for 9.klasse afvikles torsdag den 24.juni 2021 kl 19.00 – det afvikles på traditionel vis. De indbudte opfordres til at lade sig teste.