Skolebestyrelsesmøde september 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 28.9.2021 17.00 – 19.30 på skolen. Afbud fra Mona.

Referat

Formand

 • Hvad rører sig?
  Fællesskolebestyrelsesnetværket har været samlet, og der er opbakning fra landsbyskolerne. Netværket er godt til erfaringsudveksling omkring skole og SFO.

Skoleleder

 • Personalenyt 
 • Solveig orienterede om sogne-nedlukning mm.
 • LAR:
  Skolen er involveret i projektet, der handler om at kloakseparere – regnvang og spildevand. Skolen skal forsøge at holde regnvandet på egen grund, og vi afventer kommunens holdning og økonomi til dette. Regnvandet er en udfordring, så der er mange beslutninger, der skal træffes. 
 • Corona i det nye skoleår:
  Skoler kan stadig lukkes, hvis smittetallet stikker af. Mange elever er vaccineret, så vi håber, at vi kan holde skolen åben. Ved smitteudbrud kan skolen tilbyde testning af elever. Skolen henter forlods tilladelse til dette fra forældrene, så vi er parate til denne testning. Forventningen er, at denne ordning kører til omkring 1.3.2022.
 • Udskiftning af elevcomputere og elektroniske tavler Computerne er rullet ud – og processen har været en succes, selv om vi blev presset af sognenedlunkningen.
 • Salget af de gamle: Computere er solgt til en god pris, og dette finansierer nye tavler i alle klasselokaler.
 • Trivselsmåling – resultatet af forårets måling.
  Trivselsmålingen viser, at vores elever har det ok, og vi kan ikke umiddelbart se ”coronamistrivsel”, som medierne taler om. Vi er opmærksomme på enkelte klasser. Der er et nyt trivselsmålingsredskab på vej næste år.
 • Trivselspenge
  Vi har fået lidt flere coronapenge, og alle klasser har et beløb til sociale og faglige oplevelser. Nogle af pengene er brugt, og resten bruges i løbet af dette kalenderår
 • EU-frugt:
  Der er ingen virksomheder, der vil være med i denne ordning, da virksomhederne ikke kan tjene penge på ordningen. Samtidig har vi svært ved at skaffe frugttanter. Frugtordningen eksisterer derfor ikke mere. Vi må glæde os over den tid, den har været her.

SFO leder

 • Personalenyt
  Dorthe orienterede om personalesituationen.
 • Ekstra pædagogtimer i indskolingen
  Der sættes ekstra ressourcer af i indskolingen, da styrkecenteret midlertidigt er lukket ned pga. sygemelding.
 • Brug af Fuglsang
  Fuglsang bruges på nye måder, da skolen bl.a. mangler lokaler til møder, AKT, sundshedsplejerske mm. Derfor kan Fuglsang bookes af personalet om formiddagen.
 • Der bliver lavet gamer-rum i den gamle garderobe. 
 • Juniorklubben er en kæmpe succes med 46-56 børn. Der er sat ekstra personale på.
  De voksne nyder det.
 • Styrket pædagogisk lærerplan:
  Foredrag på fredag for pædagogerne skyder pædagogiske lærerplaner i gang
 • Nye arrangementer skydes i gang: Bedsteforældredag og haloween er på vej.
 • Evaluering af sommerferiepasning
  ​Ferie-sammenpasningen i kommunen blev aflyst pga. corona, og derfor var der pludselig en ny dagsorden. Pasningen blev etableret af fleksibelt personale. Pasningen forløb godt.

Afdelingsleder

 • Skolestart i udskolingen
  God start, men 125 nye elever fylder meget på fællesområderne. Det bliver tydeligt, at vi har brug for mere plads og rum. Grønnegården og en ekstra fodboldbane hjælper på det, men fællesområdet er fyldt godt op. Dette står meget i kontrast til coronarestriktionstiden, og det betyder tilvænning for elever og personale.
 • 8. årgangs store ”Emma Gad-fest” har høstet store roser fra elever, personale og forældre.
 • 9.klasse havde en god tur til KBH.

Øvrige medlemmer

 • Der er personalets dag den 5. oktober 2021.
 • Helle: 6.klasserne deler Pulsen ud. Lister trænger til at blive opdateret. Solveig undersøger, hvor ”pulsen-pengene” går hen.

Vi ser de områder, som blev renoveret i sommerferien 
Punktet udskydes til næste gang.

Kortere skoledage. Orientering om, hvad vi allerede gør
Lærernes kompetencedækning
Undlade at bruge elevplaner.

Ledelsen indstiller

Vi fortsætter med nuværende model omkring kortere skoledage
Vi ønsker ikke at se bort fra kompetencekrav
Vi ønsker at erstatte elevplaner med andre evalueringsformer. På mødet præsenteres model for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Ministeriet udmeldte meget sent, at ovenstående frihedsgrader kom i spil. På det tidspunkt, var Tvis Skole færdig med fagfordeling. Vi har dog reduceret 2 timer i skemaet, og disse ressourcer bruges til støttefunktioner i klasserne.
Skolens afdelinger finder nye former i elevplanen – overbygningen har mange andre evalueringer af eleverne, så elevplanerne i overbygningen er suspenderet i dette skoleår.

Skabelon med nuværende årshjul er vedlagt
Solveig fremlagde årshjulet – 
Til planen tilføjes følgende:
Januar: Skolebestyrelsesvalg – indledende betragtninger.
Oktober: Strategi i forhold til markedsføring af overbygningen og Tvis Skole
Januar: Strategi i forhold til markedsføring af overbygningen og Tvis Skole

Hvad tager de forældrevalgte med til forældremøderne?
Mortens papirer og noter er blevet delt med interesserede.