Skolebestyrelsesmøde januar 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 14/1 17.00 – 19.30.
Fraværende: Joan Brodersen, Lisbeth Barnbæk Nielsen.

Referat

Formand

 • Hvad rører sig?
 • Tvis er stort set lukket ned pga. corona, men der sker dog lidt. Tvis-borger og tidligere skolebestyrelsesformand Per Mortensen stiller op for Venstre ved det kommende byrådsvalg. 

Per søger fokusområder.

Skoleleder

Personalenyt
​Orientering om personalesituationen på Tvis Skole. 

Vi har to personer, som spritter af pga. corona. Arbejdsmarkedsafdelingen står for disse ansættelsesforhold, og vi har fået besked om, at ordningen fortsætter – også på den anden side af corona-tiden.

Vi har slet ikke fravær i personalegruppen i øjeblikket. 

Skolefesten i indskolingen er aflyst, da vi kan se, at det ikke bliver muligt at gennemføre det planlagte arrangement i uge 10. Vi ser tiden an og melder et andet arrangement ud, når vi bliver i stand til dette. 

Mellemtrinnet har ligeledes aflyst deres skolefest i uge 12, og de vil også melde ud, når de bliver i stand til at samle mange mennesker

SFO-leder

 • BMX bane
  Entreprenører er i gang med at etablere BMX-banen, og der er indkøbt 4 BMX-cykler til formålet. 

Pga. nedlukningen er der tid til oprydning i øjeblikket i begge afdelinger.

Henrik har fået ny pedelmedhjælper pr. 1.1.2021. Det er fortsat en SFO-medarbejder, der har denne funktion.

Vi kigger fortsat på, om det er muligt at reducere åbningstiden i SFO´en, men det er ikke muligt at registrere behovet under nedlukningen. Opgaven er derfor i ikke glemt, men udskudt.

Afdelingsleder - Overbygning

 • Overbygningen har fokus på alene-hed/ensomhed, hvorfor vi forsøger at systematisere, at alle klasser får ”tid til at grine sammen” i løbet af en skoleuge. Alle lærere bestræber sig på at samle eleverne i grupper – også selv om eleverne arbejder selvstændigt. På denne måde har de kammerater ved siden af, som de kan rådfører sig med, og som de kan have  small-talk med.
 • Undertegnede er medlem af styregruppen for censorkorpset i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. Censorkorps er usikre på den kommende eksamen, men planlægning fortsætter. Stor usikkerhed specielt i forhold til prøverne i 8.klasse.
 • Afdelingsleder har samtale med alle ansatte minimum hver 14.dag.

Øvrige medlemmer

Heidi: Skolen trænger måske til en omgang oprydning, fejning mm. blandt andet ved cykelskurene.

Morten: Ved busstoppested vil få glæde af, at en servicemedarbejder kigger forbi. 

Fantastisk gode undervisningsforløb og stor ros til lærerne omkring coronaundervisning. 

Malou: Stor ros til lærerne i alle fag – fantastisk at være vidner til.

Miriam: Lærerne er gode til at dele viden med hinanden. Personale og elever gør et fantastisk arbejde og lever med udfordringen.

Mona: Lærerne gør et fantastisk arbejde. God variation i undervisningen. 

Forretningsudvalget er udfordret på alle de aktiviteter, der er i foreningerne, og det er umuligt at gennemføre generalforsamlinger. Der afholdes et virtuelt møde i næste uge hvor forpersonerne i de forskellige foreninger er indkaldt.

Helle: God indsats fra lærerne side.

Generel information omkring nødundervisning og nødpasning
Vi har på baggrund af de erfaringer, vi havde med os fra forårets nedlukning, udarbejdet nogle rammer, som sikrer en mere ensartethed i undervisningen. 
Modsat foråret har vi denne gang børn i nødpasning. Det har også krævet en anden organisering.
Skole har lavet tydelige fælles rammer for undervisningen under corona.
Alle klasser har ugeplaner i MeeBook, som er alles indgang til de enkelte lektioner.
Alle klasser er på TEAMS, så det er lærerne, der er undervisere og ikke forældrene. Vi forsøger at gøre det på en måde, hvor eleverne er eller bliver selvhjulpne. 
Vi har også en opmærksom på, at alt kører så normalt som muligt.
Vi har en opmærksomhed på, om der er elever, som hænger eller har det svært med den virtuelle undervisning. Elever, som har det meget svært, tilbydes undervisning på skolen.
Helle Borregaard: Lærerne opfordres til at holde fast i pauserne og at opfordre eleverne til at blive luftet i alle pauser.
Indskolingen: Det har været en stop opgave at komme i gang med den virtuelle undervisning, men det går rigtig godt, og det er imponerende, hvor hurtigt tingene er blevet systematiseret.
De elever, der kommer til nødundervisning på skolen, sidder i små grupper med hjælp fra undervisningsassistent og pædagoger fra Lærkereden. Eleverne på skolen følger deres egne klasser via skærmene.
Nødpasningen i SFO´en kører godt, selv der skulle kommunikeres rigtig meget hen over nytåret, for at få dette sat i system. 
Rikke: Det er naturligvis en stor udfordring for 0.klasse, og udfordringen er at få bevægelse nok med i undervisningen uden at kvæle eleverne i ledninger.

Arbejdet med at dræne legepladsen er i fuld gang
4 stk. 9.klasser er færdige med renovering af lofter og gavle. I uge 7 skiftes vaskene, og væggene/opslagstavler og paneler ind mod gangene. 
Vi har satset og forsøger at få hele udskolingen renoveret under nedlukningen. Der kommer materialer til de første to lokaler i uge 3.
Vi forsøger at få håndværkere til at gå i gang med malerarbejdet på gangene, mens skolen er nedlukket. Malerarbejdet vil fortsætte i gangarealerne, selv om vi genåbner.
Økonomien er på plads til renoveringsarbejdet – det kommer fra renoveringspuljen fra teknisk forvaltning.
Skolen skal selv betale skabe i lokalerne samt nye møbler i gange og fællesområder, men vi har opsparede midler til dette.
Dræning af legepladsen er netop afsluttet i dag. Arbejdet er betalt af skolen – og SFO´en betaler BMX-banen.

Vi har haft en kontakt til borgerforeningen omkring et evt. samarbejde omkring at forbedre skolens legeplads, som også kan komme Tvis by til gavn. Der påtænkes at søge om LAG midler
Vi har også fået en henvendelse fra AD MEDIA omkring et evt. samarbejde omkring etablering af Multibane på næsten samme vilkår som præsentationsfilmen om Tvis skole. 
-----
Legepladsen er slidt, og derfor vil skolen i samarbejde med Borgerforeningen forsøge at skaffe midler til at få alle legepladser omkring skolen renoveret. Skolens legeplads er hele byens legeplads, hvorfor borgerforeningen hilser renoveringstankerne velkomne.
Det er bare en dyr fornøjelse.
Vi har allerede haft kontakt med den ansvarlige for LAG-midlerne i Holstebro, og han vil hjælpe med udarbejdelse af ansøgning mm.
LAG-pengene er ”Corona og Brexit-ramt”, så det er lidt uvist, hvilke kriterier, EU opsætter.
Forventeligt er der krav om, at vi skal have en overskrift eller tema omkring bæredygtighed.
Vi er også ramt af, at vi skal have eleverne med i denne proces. Elevrådet er ved at være på plads, men vi har svært ved at mødes med dem.
Det er også en stor opgave, som kommer oven i en renovering af bygninger og lokaler, så måske får vi også brug for, at bestyrelsen kan være med i processen.
AD-Medier er nyt projekt og tilbud omkring en multibane. Multibaneprojektet er sat på stand-by, og den skal tænkes med i ovenstående projekt.
Søren har kendskab til LAG-arbejdet, og bekræfter, at det er et tungt projekt. De vægtede frivillig arbejdskraft og støtte af lokalområder. 
Søren vil gerne være bindeled til borgerforeningen.
Andre tanker:
STS-biler har også en pulje, som kunne være interessant at søge. Nordea og Jysk Energi har også projekter. Måske skal vi se os om efter puljer og fonde.
Ideen om renovering hilses velkomne. 
På mødet drøftes ideerne.

 • fitness-udfoldelse kunne indtænkes
 • mulighed for at tænke eftermiddag-aften-aktiviteter for unge.
 • skater-bevægelsesting kunne være et gode.
 • Vi skal tænke hele skolen ind i projektet
 • Procesmæssigt går vi i gang med at involvere elever og personale.

Morten: Billeder af renovering og BMX-banen må gerne lægges ud.