PALS

PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet. PALS tager sit afsæt på en platform, der fremmer positive interaktioner i samspillet mellem lærere, pædagoger og elever. PALS opstiller derved klare ”hjørneflag”, der sætter rammen for læringsmiljøet på skolen. Målet er, at både elevernes skolefaglige og sociale kompetencer styrkes.

PALS er en dokumenteret metode, som bygger på viden fra henholdsvis USA og Norge. Igennem teambaseret organisering, en ekstern PALS-vejleder, kompetenceløft for alle medarbejdere og guidelines, føres skolen igennem en proces, der omsætter den dokumenterede metode til praksis.

Kompetenceløft og et læringsmiljø, der bygger på positive interaktioner og tydelige forventninger i PALS, understøtter inklusionen og opbygningen af fællesskaber i skolen. I PALS arbejdes med forebyggende skoleomfattende indsatser for alle elever på skolen. Disse indsatser understøttes og vælges ud fra systematisk brug af kortlægnings- og evalueringsværktøjer. PALS bygger på viden. Viden kommer fra data, som opsamles omkring: 1) Kortlægning af. skolens beskyttende faktorer/risikofaktorer. 2) Elevernes selvevaluering i forhold til trivsel. 3) Skoleomfattende status på elevadfærd. 

Med PALS sættes der fokus på hele skolen frem for det enkelte barn. Det er systemet, der skal ændre sig for at eleven kan blive inkluderet. På PALS skolen forpligter alle sig til at arbejde aktivt med PALS og at vedligeholde PALS arbejdet.

PALS fokuserer på:

• Klare beskeder, ens regler og procedurer

• Anerkendelse, opmuntring og ros

• Grænsesætning – Milde negative konsekvenser

• Problemløsning

• Positiv involvering

• Regulering af følelser

• Kortlægning og vurdering af adfærd.

Et kerneelement i PALS er at sætte mål for at tydeliggøre, hvordan der arbejdes med at udvikle de sociale kompetencer. Eleverne træner de kompetencer, som de skal lære. Kompetencerne vises og bliver efterfølgende indlært. Eleverne opmuntres til de ønskede kompetencer, som går fra ydre mål, styret af voksne til en kompetence, der internaliseres i eleverne selv. Efter implementeringen overgår skolen til at vedligeholde kernekomponenterne i metoden.

PALS skolerne i Holstebro arbejder både med fælles kommunale mål og handleplaner samt mål og handleplaner på egen skole. Centralt i dette arbejde er de kommunale PALS vejledere, PALS tovholderne på de enkelte PALS skoler og den overordnede styregruppe fælles for alle PALS skolerne. Ude på den enkelte PALS skole arbejdes der også med PALS for forældrene gennem forældre PALS. Det kan være forløb for enkelte hjem eller for større grupper af forældre.