PALS

En anerkendende skole

Skolepolitikkens hjørnesten er en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i de værdier og det børnesyn, som er beskrevet i Værdier og mål for børne- og ungeområdet og i Den sammenhængende Børnepolitik.

Det betyder, at skolerne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor

barnet og den unge er i centrum - som en del af fællesskabet
barnet og den unge føler sig værdsat, forstået, respekteret og oplever tryghed, ligeværd, tilhørsforhold og optimisme
der til hver en tid tages udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte unges positive ressourcer og forskellighed.
skolen bygger på faglige og inkluderende læringsmiljøer
der vises anerkendelse og respekt for medarbejdernes og ledelsens arbejde

En anerkendende tilgang skal underbygge den daglige trivsel og rekruttering. Den skal underbygge en stolthed over og respekt for at være lærer og pædagog.


På Tvis Skole er den anerkendende tilgang i arbejdet med børn og unge hovedhjørnestenen i både skolen, Lærkereden og på Fuglsang.
Vi har i vores daglige arbejde en lang fastforankret tradition for dette menneskesyn, og for at udvikle en fælles forståelse samt anvende et fælles arbejdsredskab i hverdagen, er vi i skoleåret 2010/2011 startet som PALS-skole. Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS) er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygge adfærdsproblemer og et af midlerne er at lave en systematisk indførelse i at anvende en anerkendende pædagogik. I den forbindelse inddrages også forældrene, idet alle informeres om projektets indhold på klasseforældremøderne. Der vil endvidere blive arbejdet videre med forældreinvolvering i PALS i forbindelse med forældrearrangement i foråret 2011, hvor forældrene vil få indblik i ”forældre-PALS”
Kompetencemæssigt har vi i det sidste år endvidere styrket hele personalet ved to pædagogiske arrangementer, og ved et fælles foredrag for skole- og daginstitutioner i Tvis deltog også forældrene.
Her på stedet sætter vi i høj grad barnet og den unge i centrum – som en del af fællesskabet – ved netop at have fokus på mange fællesarrangementer som aktivitetsdage, morgensamlinger, Spil-Dansk Dag, kolonitur i indskolingen og idræts/motionsarrangementer.
I den forbindelse finder vi også elevrådets arbejde og input særdeles vigtige!
Som et godt arbejdsredskab i en anerkendende pædagogik i indskolingen anvender vi endvidere materialet ”Trin for Trin”. 
Barnet og den unge i centrum, samt et udgangspunkt i den enkeltes positive resurser og forskellighed er i høj grad også omdrejningspunktet for vore elevplaner. Her har vi fravalgt at indkøbe et standardiseret system og i stedet udarbejdet vore egne planer.
For at vi kan bygge på faglige og inkluderende læringsmiljøer har vi satset meget på samarbejdet mellem Skole- og SFH delen ud fra den betragtning, at mange og de samme hænder omkring de enkelte børn, giver de bedste betingelser for alle børns udvikling. Dette understøttes af en tidlig og fleksibel indsats i vores specialundervisningscenter samt fra vores læsevejleder og AKT-team
Endelig er det et meget vigtigt fundament i Tvis Skoles kultur og dagligdag, at alle ansatte på tværs af faggrænser skal møde respekt og anerkendelse for deres arbejde.

keyboard_arrow_up