Støtteforening

Tegn medlemskab for Støtteforeningen for Tvis Skole, Lærkereden og Fuglsang. Ja, denne opfordring er ikke kun ment til forældre, men til alle der har interesse for Tvis Skole.

Hvad støtter du?

Tvis Skole har heldigvis et godt ry, og skolen klarer sig generelt flot i de landsdækkende målinger. En position vi gerne vil bevare, på trods af de seneste års nedskæringer i de kommunale budgetter inden for skoleområdet.

Med dit medlemskab vil du derfor bidrage til at vi kan:

 • gøre ekstra ting til gavn for børnenes trivsel
 • udvikle nye tilbud til gavn for børnenes læring
 • bidrage til, at skolereformens tanker om en anderledes og mere varieret skoledag konkret kan opfyldes
 • fastholde Tvis Skoles position og gode ry

Hvad kan du støtte med?

Kontingentsatserne for et årsmedlemskab er:

 • pr. person 50 kr.
 • pr. husstand 100 kr.
 • pr. virksomhed 300 kr.

Hvordan støtter du?

Årsmedlemskab tegnes via indbetaling af kontingent på Støtteforeningens bankkonto. I forbindelse med indbetalingen bedes navn og adresse oplyst:

Bank: Borbjerg Sparekasse
Reg. nr.: 9634
Kontonr.: 137804

Der kan også indbetales til støtteforeningens Mobil Pay: (Kommer senere)
Kontingentperioden følger skoleåret og går fra 1. august til 31. juli.

Vedtægter

Foreningens navn er Støtteforeningen for Tvis Skole, Lærkereden og Fuglsang.
Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

Foreningens formål er at yde støtte til faciliteter eller aktiviteter til fremme af trivslen hos børn i Tvis Skole, Lærkereden og Fuglsang, i overensstemmelse med de politikker og principper, der gælder for skolen.

Desuden, at lave aktiviteter og sælge sponsorater med henblik på indsamling af midler til ovenstående.

Medlemmer er alle husstande eller virksomheder, der har betalt kontingent eller givet sponsorater til foreningen. Medlemskab er ikke betinget af geografisk tilknytning til skolen.

Bestyrelsen består af 3-9 repræsentanter valgt af foreningens medlemmer, samt et medlem udvalgt af skolebestyrelsen. Desuden deltager en repræsentant for skoleledelsen som observatør til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen vælger selv en formand, kasserer og sekretær.

Det er bestyrelsens opgave at sikre fordelingen af de indsamlede midler ud fra de i § 2 beskrevne formål og de indkomne ansøgninger.

Udbetaling af støtte kan kun finde sted, hvis et flertal i bestyrelsen træffer beslutning herom. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskabsåret følger skoleåret. Dvs. fra 1. august til 31. juli.
Kassereren fører regnskab, som revideres og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Alle foreningens midler administreres via foreningens bankkonto.
Foreningen kan ikke stifte gæld og disponerer kun over den til enhver tid stående formue.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og indkaldes med 14 dages varsel hvert år til afholdelse inden d. 1/10. Indkaldelsen sker via forældreintra.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 i lige år og 2 i ulige år.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag inkl. vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal på generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

Foreningen kan opløses ved vedtagelse på generalforsamling, og bekræftelse af beslutningen på ekstraordinær generalforsamling afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler skolebestyrelsen for Tvis Skole, Lærkereden og Fuglsang, til brug i overensstemmelse med støtteforeningens formål.

I tilfælde af skolelukning tilfalder foreningens midler Tvis Borgerforening.

Bestyrelsen i Støtteforeningen

Formand

Kent Husted

Kasserer

Mikael Gammelgaard

 

Sekretær

og observatør fra skolen

Carsten Yding

Medlem

Mette Sylvester Lauritsen

Medlem

Camilla Tang Hede

Medlem

Martin Mose

Medlem

Morten Ehmsen