Praktik for lærerstuderende

Uddannelsesansvarlig:
Carsten Yding
96115843
Carsten.yding@holstebro.dk


Uddannelseslærer:
Steffen Hvidberg
Mail stef5215@hkcloud.dk


Inden praktikken: 

Kontakt


De studerende kontakter uddannelsesansvarlig enten via mail eller telefon. Ud fra ønsker om fag og klassetrin vurderer uddannelsesansvarlig, om skolen har mulighed for at efterkomme de studerendes ønsker. Tilbagemeldingen fra uddannelsesansvarlig vil oftest være inden for en uge.


På Tvis Skole kan man afvikle 3. praktikperiode.

Formøde vejledning og evaluering

Uddannelsesansvarlig indkalder studerende og de tildelte praktiklærere til et formøde i efteråret (omkring efterårsferien)
Mødet handler dels om at få skabt den første kontakt mellem studerende og praktiklærere og dels om at få afklaret krav og forventninger til praktikforløbet.
Uddannelseslærer gennemgår praktikkens kompetencemål for både studerende og praktiklærere, og Uddannelseslærer følger op på dette ved en midtvejsevaluering.
Der afholdes et afsluttende evalueringsmøde med praktikanter, praktiklærere og uddannelsesansvarlig, når praktikken nærmer sig afslutningen.
De praktiske informationer som tavshedspligt, børneattest, sygemelding osv. aftales også på mødet.

Praktiklærerne

De studerende kan forvente, at praktiklærerne har enten linjefag eller lignende kompetencer i deres praktikfag. De studerende kan få tildelt alle deres lektioner med én praktiklærer, men oftest vil der være flere lærere om den/de studerende.
Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene på det pågældende praktikniveau.
Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men derudover kan de studerende forvente, at særligt Uddannelseslæreren, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser, kan spille en aktiv rolle i samarbejdet omkring de studerendes praktikforløb.

Skema

På Tvis Skole har vi 55-minutters lektioner. De studerende vil få 10-11 lektioner tildelt på skemaet. De studerendes praktikbærende fag har førsteprioritet og dernæst tildeles lektioner ud fra ønsker/muligheder. Tvis Skole kører med halvårsskemaer, hvor det nye skema træder i kraft fra uge 4.
De studerende skal se praktikken som en 37 timers arbejdsuge. De forventes at lægge størstedelen af deres forberedelse på skolen på lige fod med det øvrige personale.
Hvis der er omlagte uger i praktikperioden, forventes det af de studerende, at de deltager på lige fod med lærerne.
Det kan være nødvendigt at sætte studerende sammen i lektioner, selvom de ikke er ude i praktik sammen. Dette gælder især hvis de "små" fag er praktikbærende.

Undervisning

  • Møder velforberedt, er lydhør, reflekterende og arbejder seriøst med din egen læreproces. 
  • Er den udfarende kraft i forhold til opstart og forløb herunder:

  • kontakter praktiklærer i god tid før forløbets start. 
  • Fører logbog eller anden registrering af observationer og spørgsmål i forbindelse med det, du ser op oplever på skolen, som kan gøres til genstand for diskussion i praktikgruppe og med praktiklærer. 
  • Er villig til at fungere som sparringspartner for din gruppe og klassens øvrige lærere. 
  • Tager ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - og at praktiklæreren er bekendt med dem.

Forældresamarbejde

Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjemsamtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb.


Forventningsbrev

De studerende udarbejder et forventningsbrev, som sendes til Uddannelsesansvarlig i god tid inden praktikperioden. Praktiklærerne får efterfølgende tilsendt forventningsbrevet.


Ved sygdom kontakter den studerende Bent Damgaard 6.45-7.00 på 24402474

 

 

 

 

Fakta om Tvis Skole

 

Fakta om Tvis Skole

Kvalitetssikring

 

Kvalitetssikring