Skolens værdigrundlag

Med udgangspunkt i folkeskoleloven og Holstebro Kommunes Børn- og ungepolitik ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt og begå sig godt i en hastigt omskiftelig og krævende verden.   

På Tvis Skole tilbydes eleverne en skolegang, hvor professionelle, dedikerede, tydelige og anerkendende voksne hver dag ønsker at gøre en forskel for eleverne. Vi lægger vægt på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling og på stærke, positive fællesskaber, der også rækker ud over klassen, afdelingen og skolen.   

Vi tror på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger, og derfor er det vores mål, at fællesskaber, udvikling og tryghed præger skoledagen, skoleåret og skoleforløbet for alle vores elever.  

Fællesskabet er centrum for Tvis Skole. Fællesskabet er en uundgåelig del af livet og er med til at forme vores tilværelse og dermed vores identitet. Fællesskabet findes i alle størrelser og former - fællesskaber i den enkelte klasse, på årgangene, i afdelingen, men også overordnet på skolen og i tilknytningen til lokalsamfundet, i foreningslivet og i samfundet som helhed.

Det er ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – at man kan blive opmærksom på, hvem man er, og hvem man gerne vil være.

Vi skal danne demokratiske borgere, der kan tage kritisk stilling til samfundet. Dermed skal vi alle kunne indgå i fællesskaber uanset form og omdrejningspunkt. Dette er essentielt i forhold til dannelsen af det enkelte menneske.

Tvis Skole afspejler mange aspekter af det samfund, som eleverne skal tage stilling til, og som de skal være en del af.

På Tvis Skole skaber vi et godt fællesskab ved blandt andet at have fokus på følgende handlinger:

At vi holder fast i meningsfulde og fællesskabende traditioner:

Juleklippe-klistre-dagen
Luciaoptog
Volleystævne (udskolingen)
Kommunale idrætsdage og arrangementer
Juleafslutning i og på tværs af klasser (”Nu er det jul igen” for hele skolen)
Aktivitetsdag – holddannelse på tværs af alle klasser
Legepatruljen, hvor 6. klasserne uddannes til at lave aktiviteter for indskolingen i pauserne.
Temauger fire gange om året – ofte på tværs af årgange
Årlig trivselsdag med afsæt i PALS
Skolefest og -komedie en gang årligt i indskolingen
Skolefest og -komedie en gang årligt på mellemtrinnet
Fodboldturneringer i pauserne i udskolingen

At vi holder fast i fællesskabende skolerejser, hvis økonomien tillader det:

Koloni (2. og 4. klasse, der går i SFO)
Bornholmertur (6. klasse)
Københavnertur (9. klasse)

At vi prioriterer elevrådets arbejde og støtter deres ideer, der styrker fællesskabet:

Deltagelse i det Kommunale Elevråd
Elevrådet deltager altid ved skolebestyrelsesmøderne

Deltagelse i arrangementer, der rækker uden for Tvis Skole og SFO:

Kommunale arrangementer (Fræs, 112-dag, volleystævne mm)
Landsdækkende arrangementer og konkurrencer fx Engineering Day.
Tinkerdal og MGP for SFO’en

SFO’en arbejder på at skabe fællesskaber for alle børn:

Deltagelse i minimum et årligt arrangement, hvor der planlægges og produceres til en indsamling, så børnene oplever, at der er en verden uden for Tvis Skole (fx Knæk Cancer)
Elever, der er i specialiserede tilbud, kan tilbydes plads i SFO eller klub, så disse elever fastholder kontakten med det fællesskab og lokalmiljø, som de er en del af.
Halloweenfest for alle SFO-børn
Overnatning med SFO-børn på skolen
Når maj-børnene begynder i SFO’en får de en makker fra indskolingen, så de på denne måde hjælpes ind i fællesskabet.

Etablering af klasseforældreråd

Tryghed er et vigtigt og nødvendigt fundament for læring og trivsel.

Tvis Skole vægter, at eleverne føler sig trygge i vante omgivelser, afdelinger og grupperinger.

Når eleverne er trygge, har de ro til at være nysgerrige og åbne for personlig, faglig og social udvikling.

Forældre skal være trygge ved at aflevere deres børn i skolens varetægt og føle sig trygge ved, at skolens personale føler et ansvar for at hjælpe børnene bedst muligt til et succesfyldt skoleforløb.

Vi forventer, at forældrene bakker op om skolen ved at deltage i skolens arrangementer og at forældrene er katalysatorer for at efterleve skolens regler og værdier.

 

På Tvis Skole skaber vi et trygt læringsmiljø ved blandt andet at have fokus på følgende handlinger:

 

PALS:

Træner adfærd og forventninger
Personalet er tydelige omkring forventet adfærd
Ros og anerkendelse
Trivselsdag

 

At vi i indskolingen særligt har fokus på:

At vi samarbejder med Grøftekanten om en god og tryg overgang fra børnehave til skole
At vi har stor opmærksomhed omkring overgange i skole- og SFO-tid
At børnene møder kendte voksne
At vi har tydelige forventninger
At vi prioritere at hjælpe i overgange mellem SFO og foreningsliv
Legepatruljen, hvor 6. klasserne uddannes til at lave aktiviteter for indskolingen i pauserne.

 

At vi på mellemtrinnet har særligt fokus på:

At vejlede eleverne i forhold til digitale medier i samarbejde med SSP
At deltage i arrangementer med Halgård og Nr. Felding Skoler, da eleverne herfra kan være kommende klassekammerater.
At 6. klasserne uddannes i at indgå i legepatruljen

 

At vi i udskolingen har særligt fokus på:

At samarbejde med Nr. Felding og Halgård Skole i forbindelse med klassedannelse i 8. klasse
At træner prøvesituationer for at skabe tryghed om prøverne
At have fokus på relationsdannelse i starten af 8. klasse for at skabe en ny fælles kultur

 

At vi gennem hele skolelivet er opmærksomme på:

At have fokus på overgange overalt i skoleforløbet
At arbejde med barn-voksen-relationen for at hjælpe elever ind i fællesskabet
At skabe tryghed via personlig relation
At vi inddrager ”Barnets stemme” – i alle sager vil elevernes stemme blive inddraget. Alle elever vil få mulighed for at udtale sig om for eksempel en indsats, et møde, en indstilling mv.
At vi har aktiviteter på tværs af alle afdelinger fx Lucia, aktivitetsdag, trivselsdag mv.
Afvikling af elevsamtaler og behovssamtaler
Skole-hjem-samtaler
Autentiske voksne
Trafiksikkerhed og skolepatrulje
At vores tilgang til alle elever er anerkendende
At vi forholder os nysgerrigt, når vi møder adfærd, vi ikke forstår
At vi siger godmorgen til hinanden
At vi i forældresamarbejdet har fokus på at forstå hinandens perspektiver

 

 

Elevernes personlige, sociale og faglige udvikling er Tvis Skoles kerneopgave.

På Tvis Skole er inkluderende læringsfællesskaber et omdrejningspunkt for en undervisning, der er fuld af udfordringer, oplevelser og læring.

Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så alle elever føler sig som en del af et fagligt fællesskab og samtidig udfordres så eleverne bliver så dygtige som muligt.

Det tilstræbes, at eleverne udfordres mest muligt, så de udvikler sig personligt, fagligt og socialt.

På Tvis Skole skaber vi udvikling ved blandt andet at have fokus på følgende handlinger:

Social udvikling:

At vi italesætter områder, som eleverne skal øve sig på og roser, når det lykkes
Fokus på rummelighed og mangfoldighed
At Zonen bringes i spil, hvis det giver mening

Personlig udvikling:

at personalet anerkender den enkelte elevs potentiale og udfordringer
at vi arbejder med ansvarlighed
at vi er opmærksomhed på, at hjælpsomhed giver noget til fællesskabet (fx Knæk Cancer)
at lærere og pædagoger går i dialog med hinanden og hjemmet, hvis vi ser tegn på mistrivsel  
at vi afvikler elevsamtaler
at vi bringer AKT-vejledere eller eksterne vejledere (Inklusionsvejledere, PPR, forebyggelsesrådgiver og SSP) i spil, hvis elever viser tegn på mistrivsel
at vi insisterer på at lytte til ”Barnets stemme”
at Zonen bringes i spil, hvis det giver mening.

Faglig udvikling:

at vi har fokus på faglig udvikling gennem tydelig klasseledelse og gennem klare faglige mål, som er overskuelige og opnåelige
at vi italesætter forskellige faglige niveauer og differentiering
at vi laver tydelige og synlige forventninger, så eleverne ser, hvor de skal hen
at vi bruger lokalsamfundet og virksomheder, når det er relevant for eksempel praktikforløb både for årgange og for enkelte elever
at undervisningslektionerne brydes op i mindre dele med ”breaks”, så vi sikrer en variation i den enkelte lektion
at vi inddrager faglige vejledere, hvis eleven ikke udvikler sig som forventet
at vi benytter to-lærerordning i det omfang, vi kan
at Zonen bringes i spil, hvis det giver mening.