Principper for dannelse af og arbejdet i klasseforældreråd


Et godt samarbejde mellem skole og forældre er en meget vigtig forudsætninger for, at børnenes skolegang bliver god og lærerig.
Klasseforældrerådets formål er at styrke skole-hjem-samarbejdet. Både på det uformelle, sociale plan, men også i en mere reel dialog omkring aktuelle emner, der vedrører klassen.
Klasseforældrerådene skal også arbejde på at styrke fællesskabet, dels mellem alle klassens elever og forældre samt forældrene indbyrdes. Dette er en meget vigtig forudsætning for at alle elever kan blive inkluderet i klassens fællesskab!
Klasseforældrerådene kan inddrages i planlægningen af det årlige forældremøde. Det betyder, at klasseforældrerådet i god tid inden forældremødet kontaktes elektronisk af klasselæreren og der planlægges, hvordan klasseforældrerådet kan medvirke på forældre mødet. 

Klasseforældrerådene opfordres desuden til at planlægge et årligt socialt aften- eller lørdagsarrangement for alle klassens forældre og elever. Dette arrangement kan afvikles på såvel skolen som andre steder. Ved afvikling på skolen kontaktes kontoret for at bestille lokaler og få udleveret retningslinjer for brug af skolens lokaler.
Rådet bør bestå af forældrerepræsentanter fra 3 eller 4 hjem. 

I 8. + 9. klasse er det hensigtsmæssigt, at der er forældrerepræsentanter fra både Tvis, Nr. Felding og Halgaard.
Klasseforældrerådet etableres ved valg. I tilfælde af kampvalg foretages afstemning.
Valgperioden er ét år, men med mulighed for genvalg. 
Valgterminer for skolens forskellige klassetrin:
Klasseforældrerådet i 0. klasse vælges på fyraftensmøde medio juni. Perioden gælder til og med udgangen af 0. klasse.
Klasseforældrerådet i 1. – 7. klasse vælges for et år på forældremødet i starten af skoleåret.
Klasseforældrerådet i 8. + 9. klasse vælges enten på fyraftensmøde medio juni eller det første forældremøde i 8. klasse. 

Skolebestyrelsen har udarbejdet et katalog af emner, som klasseforældrerådet kan tage udgangspunkt i ved valg af diskussionsemne til forældremødet. Kataloget skal ses som et forslag – klasseforældrerådet er ikke bundet til disse emner, hvis man har lyst til og brug for at tage andre emner op. En del af emnerne er inspireret af kommunens læseplansmateriale vedrørende SSP-samarbejde.


Indskolingen:

 • Fødselsdage – hvor fejres dagen, hvem skal med, varighed, gavestørrelse osv.
 • Madpolitik og madordninger, slik
 • Trivsel, venskaber og sociale forhold
 • Drillerier, omgangstone og sprog
 • Mobning
 • Fritidsaktiviteter
 • Evaluering af skolestart incl. tiden som majbørn
 • Lektievaner, lektiehjælp
 • Forskellige intelligenser
 • Legetøj i skolen
 • Information fra skolen/Lærkereden
 • Overgang til mellemtrinnet
 • mobiltelefoner, påklædning, mærkevarer
 • SMS og chat
 • Aktuelle behov/problemer/begivenheder

Mellemtrinnet:

 • Pubertet
 • Ungdomskultur
 • Livsenergi
 • Forskellige intelligenser
 • Fritid
 • Mobiltelefon
 • Mobning
 • Påklædning
 • SMS og chat
 • Mærkevarer
 • Arbejde
 • Komme-hjem-tidspunkter
 • Alkohol og fester

Overbygningen:

 • Hvad kendetegner ungdomskulturen, og hvad betyder det for vore børn og os som forældre?
 • Fritidsarbejde
 • Kammeratskab
 • Kost
 • Lektier
 • Blå mandag (7.klasse)
 • Hvordan lærer vi hinanden at kende, og hvordan kan vi samarbejde positivt? (især 8. klasse)
 • Hvad er vigtigt for børn i teenageårene? Hvordan er vi gode forældre? (interesse, tydelighed, grænser, opbakning, værdier o.s.v.)
 • Seksualoplysning
 • Hvordan kan vi som forældre styrke børnenes sociale liv og støtte skolegangen?
 • Ansvar: børn/voksne, eget barn/andres børn, lærere/forældre
 • Alkohol
 • Fester
 • Mobning
 • Lommepenge
 • Fælles ansvar for børnene i fritiden

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023