Forretningsorden for skolebestyrelsen​

 1. På skolebestyrelsens første møde vælges blandt de forældrevalgte medlemmer formand og næstformand.
 2. Der aftales på junimødet hvert år en møderække for det kommende skoleår, herunder datoer og starttidspunkt.
 3. Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel, og da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
 4. Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.
 5. Formanden fastsætter i samarbejde med skolens leder dagsorden og skolens leder udsender denne pr. mail til medlemmerne senest 4 dage forud for mødet.
 6. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 7. Afstemninger sker efter reglen om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 8. Samtlige valgte medlemmer har stemmeret.
 9. Skolebestyrelsens møder er lukkede møder.
 10. Ved behandling af særlige sager, kan der dog indbydes andre til at deltage i behandlingen af sager, der er af særlig betydning for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden. Den daglige leder af skolens fritidshjem (SFH) deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 11. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i møder i en længere periode, afgør skolebestyrelsesformanden, om der skal indkaldes en suppleant
 12. Skolens viceinspektør fører et beslutningsreferat over skolebestyrelsens møder. I referatet anføres, hvilke medlemmer der har været til stede, og den underskrives efter mødet af disse.
 13. Beslutningsreferatet udsendes til medlemmerne samt suppleanterne via mail umiddelbart efter mødet.
 14. Ethvert medlem samt skolens leder kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 15. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres, hvis et flertal ønsker det.
 16. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på næste møde.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023