Princip vedr. omfanget af forældrebetaling

 • Bornholmerturen i 6. klasse og turen til København i 9. klasse er skolerejser og derfor fuldt forældrefinansieret. Transporten frem og tilbage er gratis (der søges frirejse hos DSB). Forældrene indbetaler det budgetterede beløb til skolen inden eleverne tager af sted. Skolen betaler for de voksnes deltagelse. Evt. overskud på forældrebetalingen går i klassekasserne eller tilbagebetales til forældrene.
 • Endags turen til Naturskolen i Thorsminde i 5. kl. Skolen betaler opholdet og materialer. Skoleforvaltningen betaler bustransport t/r. 
 • Evt. dagstur til Hjerl Hede i 4. klasse er finansieret af skolen. Forældre hjælper i videst muligt omfang med transporten.
 • Kolonien i SFO'en for 1.- 4. klasse  er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler kostpris pr. dag og SFO afholder øvrige udgifter. Skolen og SFO betaler for de voksnes deltagelse.
 • Ved alle andre klasseture ud af huset med overnatninger eller overnatninger på skolen kan der opkræves kostpris pr. dag.
 • Forældrene betaler bortkomne eller beskadigede materialer, som barnet har lånt af skolen.
 • Hvis et barn ødelægger eller beskadiger skolens / SFO'ens ejendom, opkræver skolen / SFO'en erstatning fra forældrene.
 • Ved skolefester eller andre arrangementer, hvor elever og forældre inviteres, kan skolen / SFO'en opkræve deltagerbetaling til dækning af instruktører, musikere m.m.
 • I forbindelse med valgfag kan der aftales at eleverne selv dækker større materialeudgifter
 • Skolens madordning drives af skolens administration sammen med en ekstern leverandør. Forældrene betaler maden
 • Elevrådet driver skolens bod. Elevrådet fastsætter selv priser for brød mv. Elevrådet disponerer over et evt. overskud og kan i samråd med elevrådskontaktlæreren og skolens ledelse afgøre, hvortil det skal bruges (fx tilskud til arrangementer).
 • Forældrene / forældrerådet kan beslutte, at der indbetales småbeløb til en klassekasse. Klassekassen bestyres som udgangspunkt af forældrene.
 • I Juniorklubben på Fuglsang betaler forældrene et tilskud til lidt dyrere aktiviteter ud af huset (f.eks. bowling og biografture). Desuden betales halvdelen af materialeudgifterne når man vælger at fremstille nogle dyre ting. Der betales endvidere et mindre beløb til udgifter/mad ved overnatninger og ”fritterfester”.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023