Principper for den åbne skole

Baggrund

 • Udgangspunktet for disse principper er folkeskolelovens bestemmelser om Den åbne skole samt de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Formål

 • Tvis Skole har tradition for at være en åben skole og en naturlig integreret del af lokalsamfundet. Dette ønsker vi at videreudvikle med udgangspunkt i disse principper om Den åbne skole. Vi vil samarbejde med lokalsamfundets aktører og Den åbne skole, Holstebro Kommune om at skabe et åbent og spændende undervisningsmiljø til gavn for skolens elever og det omgivende samfund.

 • Samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal altid være knyttet til specifikke mål for at fremme elevernes læring og/eller trivsel, samt være meningsfyldt. Generelt skal brugen af eksterne samarbejdspartnere fremme den understøttende undervisning i fagene samt det timeløse fag ”uddannelse og job”.

 • Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal altid aftales således at et fælles mål nås for begge parter.

Omfang

 • På Tvis Skole samarbejder vi først og fremmest med samarbejdsaktører fra skolens nære lokalsamfund. Vi inddrager også gerne andre samarbejdspartnere, herunder Holstebro Musikskole, Holstebro kommunale Ungdomsskole samt foreninger hjemmehørende i Holstebro.

 • Alle klasser på Tvis Skole skal være i kontakt med mindst en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i løbet af et skoleår.

 • Der er udarbejdet en lokal  læseplan for faget ”uddannelse og job”, hvor de enkelte klasser som udgangspunkt hvert skoleår gennemfører et forløb i samarbejde med en lokal virksomhed.

Aftaler

 • Alle samarbejder med eksterne samarbejdsaktører aftales mellem samarbejdsaktøren og det involverede personale. Skolens ledelse inddrages/informeres løbende i processen.

 • Der kan udfærdiges en skriftlig aftale mellem parterne indeholdende formål og mål, omfang, etc.

 • Elever må som udgangspunkt ikke indgå i systematiske kunde- eller markedsundersøgelser. Det er dog tilladt for samarbejdspartneren at uddele informationer/materialer.

Kvalitet

 • Skoleledelsen følger op på, om samarbejdet er rettet mod målene i fagene.

 • Det ansvarlige personale skal som udgangspunkt altid være til stede, når der gennemføres undervisning af eksterne samarbejdspartnere.

 • Alle samarbejder skal evalueres af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne, herunder skal elevernes læringsudbytte indgå i evalueringen.

Praktiske foranstaltninger

 • Alle udgifter i forbindelse med samarbejdet afholdes som aftalt i den indgåede samarbejdsaftale mellem Tvis Skole og samarbejdsaktøren, samt i henhold til de principper der er vedtaget af skolebestyrelsen i forbindelse med opkrævning af egenbetaling fra elever.

 • Det skal til stadighed sikres, at alle gældende sikkerhedskrav- og foranstaltninger forbundet med aktiviteten er opfyldt og dækket.

 • Eleverne er dækket / omfattet forsikringsmæssigt ligesom ved alt anden aktivitet i skolens regi, dvs. via forældrenes ulykkesforsikringer.

 • Der skal til stadighed føres tilsyn med elevernes færden ved aktiviteten, jf. BEK nr. 697 af 23/06/2014: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 

 • Der skal, hvis eleverne skal deltage i ”særlige aktiviteter”, søges om tilladelse ved forældrene. Skolelederen vurderer begrebet ”særlige aktiviteter” i hvert enkelt tilfælde.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023