Principper for den åbne skole

Baggrund

 • Udgangspunktet for disse principper er folkeskolelovens bestemmelser om den åbne skole samt de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Formål

 • Tvis Skole har tradition for at være en åben skole og en naturlig integreret del af lokalsamfundet. Dette ønsker vi at videreudvikle med udgangspunkt i disse principper om den åbne skole. Vi vil samarbejde med lokalsamfundets aktører om at skabe et åbent og spændende lokalmiljø til gavn for skolens elever og lokalsamfundet.
 • Samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal altid være knyttet til specifikke mål for at fremme elevernes læring og/eller trivsel, samt være meningsfyldt. Generelt skal brugen af eksterne samarbejdspartnere fremme den understøttende undervisning i fagene samt det timeløse fag ”uddannelse og job”.
 • Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal altid aftales således at et fælles mål nås for begge parter.

Omfang

 • På Tvis Skole samarbejder vi først og fremmest med samarbejdsaktører fra skolens nære lokalsamfund. Vi inddrager også gerne andre samarbejdspartnere, herunder Holstebro Musikskole, Holstebro kommunale Ungdomsskole samt foreninger hjemmehørende i Holstebro.
 • Alle klasser på Tvis Skole skal være i kontakt med mindst en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i løbet af et skoleår.
 • Der er udarbejdet en lokal ”læseplan” for faget ”uddannelse og job”, hvor de enkelte klasser som udgangspunkt hvert skoleår gennemfører et forløb i samarbejde med en lokal virksomhed.

Aftaler

 • Alle samarbejder med eksterne samarbejdsaktører aftales mellem samarbejdsaktøren og det involverede personale. Skolens ledelse inddrages/informeres løbende i processen.
 • Der kan udfærdiges en skriftlig aftale mellem parterne indeholdende formål og mål, omfang, etc.
 • Elever må som udgangspunkt ikke indgå i systematiske kunde- eller markedsundersøgelser. Det er dog tilladt for samarbejdspartneren at uddele informationer/materialer.

Kvalitet

 • Skoleledelsen følger op på, om samarbejdet er rettet mod målene i fagene.
 • Det ansvarlige personale skal som udgangspunkt altid være til stede, når der gennemføres undervisning af eksterne samarbejdspartnere.
 • Alle samarbejder skal evalueres af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne, herunder skal elevernes læringsudbytte indgå i evalueringen.

Praktiske foranstaltninger

 • Alle udgifter i forbindelse med samarbejdet afholdes som aftalt i den indgåede samarbejdsaftale mellem Tvis Skole og samarbejdsaktøren, samt de principper der er vedtaget af skolebestyrelsen i forbindelse med opkrævning af egenbetaling fra elever.
 • Det skal til stadighed sikres, at alle gældende sikkerhedskrav- og foranstaltninger forbundet med aktiviteten er opfyldt og dækket.
 • Eleverne er dækket / omfattet forsikringsmæssigt ligesom ved alt anden aktivitet i skolens regi, dvs. via forældrenes ulykkesforsikringer.
 • Der skal til stadighed føres tilsyn med elevernes færden ved aktiviteten, jf. BEK nr. 320 af 26/03/2010: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.
 • Der skal, hvis eleverne skal deltage i ”særlige aktiviteter”, søges om tilladelse ved forældrene. Skolelederen vurderer begrebet ”særlige aktiviteter” i hvert enkelt tilfælde.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 21. januar 2016.

keyboard_arrow_up